Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Zaprzysiężenie tłumaczy
Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwośći wręcza akt powołania

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

2012-10-24

W dniu 23 października 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Grono tłumaczy powiększyło się o 45 nowych osób, specjalistów zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce egzotycznych jak gruziński, hebrajski czy chiński.

Ślubowanie, złożone zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął pan Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

W ceremonii brali również udział – obok samych tłumaczy i ich rodzin - Pani Iwona Kujawa Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, jej zastępcy Monika Madurowicz i Karol Dałek oraz pracownicy Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów.

 

Po przyjęciu ślubowania wiceminister Michał Królikowski, podkreślił ważną rolę jaką pełnią tłumacze przysięgli jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez tłumaczy przysięgłych nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.

 

Z kolei w swoich przemówieniach Dyrektor Iwona Kujawa i Dyrektor Karol Dałek przypomnieli nowym tłumaczom przysięgłym o ich prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, a także przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego.

 

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 9800 tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

lista aktualności archiwalnych