Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Fundacje - nadzór

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust.2 ustawy o fundacjach), w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku za rok ubiegły.

Sprawozdanie sporządza się odrębnie za każdy rok, w układzie i zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej – wówczas powinno być podpisane tak, jak stanowi statut w zakresie oświadczeń woli lub reprezentacji.

Z obowiązku sprawozdawczego nie zwalnia nieprowadzenie działalności w danym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku należy przede wszystkim poinformować o tym fakcie i przedstawić te dane, które są możliwe
do przedstawienia w takiej sytuacji.            

Ponadto warto zaznaczyć, że organy fundacji zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 700 ze zm.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Poniżej publikujemy akty prawne oraz inne materiały dotyczące fundacji oraz wykaz fundacji, dla których Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem.

SPRAWOZDANIA - WYŁĄCZENIE

Przyjęto, że wyłączenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, wprowadzone w wyniku nowelizacji tej ustawy (dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339), która weszła w życie w listopadzie 2015 r.), zgodnie z którym z obowiązku corocznego składania sprawozdań z działalności do właściwego ministra zwolnione są fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe, znajdzie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2016. Jednak do fundacji, które nie nadeślą sprawozdań za rok 2015 (w trybie art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach), gdyż złożyły i opublikowały sprawozdania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będą kierowane wezwania o ich nadesłanie.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Agnieszka Sobczak | Edytor: Krzysztof Krzemiński
Data wytworzenia: 24.10.2013 | Data dodania: 24.10.2013 12:55 | Data modyfikacji: 04.01.2018 09:24