Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Fundacje - nadzór

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Fundacje mają obowiązek składania właściwemu ministrowi corocznie sprawozdań z działalności (art. 12 ust.2 ustawy o fundacjach), w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku za rok ubiegły.

Sprawozdanie sporządza się odrębnie za każdy rok w układzie i zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej – wówczas powinno być podpisane tak jak stanowi statut w zakresie oświadczeń woli lub reprezentacji.

Z obowiązku sprawozdawczego nie zwalnia nieprowadzenie działalności w danym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku należy przede wszystkim poinformować o tym fakcie i przedstawić te dane, które są możliwe w takiej sytuacji.            

Informujemy ponadto, że organy fundacji zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach  i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Poniżej publikujemy akty prawne dotyczące fundacji oraz wykaz fundacji, dla których  Minister Sprawiedliwości jest właściwym ministrem.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Gnys, Joanna Kiełkowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 24.10.2013 | Data dodania: 24.10.2013 12:55 | Data modyfikacji: 29.07.2016 09:52