Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego, powołanym do życia w 1959 roku Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z siedziba w Strasburgu. Konwencja ta została sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a weszła w życie w dniu 8 września 1953 roku.

Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 19 stycznia 1993 roku jako jedno z 47 Państw - Członków Rady Europy. Dokument ten stanowi wspólną wartość europejskiej demokracji oraz zapewnia unikalny europejski porządek prawny w sferze ochrony praw jednostki i demokracji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest w chwili obecnej jest jedynym sądem międzynarodowym, do którego dostęp ma każdy pokrzywdzony po spełnieniu określonych warunków przewidzianych przepisami Konwencji. Prawo do skargi stanowi najważniejszy element tego systemu i umożliwia zarówno osobom indywidualnym, grupom osób i organizacjom międzynarodowym (tzw. skargi indywidualne), jak i Państwom - Stronom Konwencji (tzw. skargi międzypaństwowe) dochodzenie swoich praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji.

Trybunał rozpoznając konkretne zarzuty stawiane państwu przez pokrzywdzonych tworzy jednocześnie wspólne zasady i standardy w sferze praw człowieka, które Państwa - Strony zobowiązane są zapewnić jednostce w każdych warunkach.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie najistotniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczących kwestii związanych z przemocą wobec kobiet, w tym z przemocą w rodzinie.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.02.2015 | Data dodania: 12.02.2015 11:25 | Data modyfikacji: 12.02.2015 11:26