Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Strategia

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali 5 lutego 2014 r. list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce.

Efektem tego porozumienia jest dokument strategiczny opisujący cele i kierunki działań dla każdego z podmiotów podlegających działowi administracji rządowej – sprawiedliwość. W strategii podjęta została próba opisu przestrzeni sprawiedliwości – pojęcia określającego całe środowisko otaczające te podmioty, wpływające na jakość dostępu obywateli do sprawiedliwości.

Przestrzeń sprawiedliwości

Pojęcie to pojawiało się dotychczas w dokumentach Unii Europejskiej i oznacza stan powszechnej dostępności do sprawiedliwości, zapewniany między innymi poprzez współpracę instytucji i otwartość na dialog obywatelski. O rozumieniu przestrzeni sprawiedliwości mówi opublikowany w marcu 2014 roku komunikat Komisji Europejskiej, dotyczący dróg dojścia do "prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości", poprzez poprawę zaufania, mobilności i wzrostu gospodarczego (Komunikat Komisji Europejskiej)
W kontekście polskim osiągnięcie takiego stanu powinno być oparte o te same priorytety, które odniesiono do przestrzeni europejskiej: w szczególności o konieczność istnienia opartej o wspólne cele współpracy pomiędzy instytucjami występującymi w przestrzeni sprawiedliwości w obrębie państwa polskiego, a także o rozbudowany dialog obywatelski przyczyniający się do wzrostu zaufania w obrębie przestrzeni sprawiedliwości.

Na przestrzeń sprawiedliwości w rozumieniu przyjętym w strategii składają się z jednej strony podmioty strategii (podlegające działowi administracji rządowej – sprawiedliwość: sądownictwo, prokuratura, Służba Więzienna, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości), a z drugiej - interesariusze, czyli instytucje mające wpływ na procesy zachodzące w przestrzeni sprawiedliwości. Te ostatnie są określone bardzo szeroko i można do nich zaliczyć zarówno instytucje publiczne (np. policja, system szkolnictwa – edukacja prawna), jak i organizacje pozarządowe czy samorządy i stowarzyszenia zawodowe skupiające osoby zatrudnione w podmiotach strategii.

Opracowanie strategii

Prace nad strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości trwały prawie dwanaście miesięcy – rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Brali w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dokument był także przedmiotem szerokich konsultacji publicznych, w których brali udział przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, samorządów i organizacji skupiających grupy zawodowe funkcjonujące w przestrzeni sprawiedliwości, a także organizacji pozarządowych. Konsultacje miały charakter dwuetapowy – do interesariuszy wysłano najpierw projekt założeń strategii, a następnie tekst zasadniczy, który powstał w wyniku pierwszego etapu konsultacji.

Elementem konsultacji była także współorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury konferencja „Proces wdrażania strategii wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich oraz zaleceń i rekomendacji CEPEJ”, która odbyła się w dniach 15-16 stycznia 2014. Z kolei 6 lutego na temat strategii dyskutowano na forum sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podstawowe założenia dotyczące strategii

1. Ciągłość pracy nad rozwojem wymiaru sprawiedliwości

Strategia daje perspektywę dla budowania konsensusu wokół rozwiązywania najistotniejszych problemów wymiaru sprawiedliwości. Jest to odpowiedź na niestabilność dotychczasowych reform w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości spowodowaną brakiem konsekwencji w ich wdrażaniu – w tym brakiem jasnego określenia priorytetowych kierunków zmian i przekonania do nich interesariuszy.

2. Podstawa dla projektów nowej perspektywy finansowej

Strategia rozpisana została na lata 2014 – 2020 i pokrywa się czasowo z okresem programowania unijnego. Daje to możliwości pozyskiwania środków europejskich na projekty, które będą realizowane w ramach strategii. Szanse związane z absorpcją funduszy UE będą tym większe, że Ministerstwo Sprawiedliwości zostało wpisane do przyjętego przez Radę Ministrów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w charakterze instytucji pośredniczącej. Ze środków tych będą finansowane m.in. inwestycje w kompetencje kadr sądów i prokuratur, rozwój Biur Obsługi Interesanta, czy rozwój systemów polubownego rozstrzygania sporów. Możliwe staną się także działania zwiększające sprawność sądów i prokuratur poprzez lepsze zarządzanie ich strukturą organizacyjną i zasobami ludzkimi.

3. Strategiczne ukierunkowanie projektów

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prac strategicznych dokonało ewidencji realizowanych projektów wraz z ich oceną pod kątem wpływu na realizację kierunków strategicznych. Wszystkie inicjowane projekty poddawane są analizie pod kątem zgodności z celami i kierunkami strategicznymi.

4. Odejście od jednowymiarowego ukierunkowania na szybkość postępowań

Jednym z fundamentalnych założeń strategii jest odejście od postrzegania przestrzeni sprawiedliwości przez pryzmat jedynie sprawności działania na rzecz spojrzenia uwzględniającego cztery perspektywy - sprawności działania, poszanowania i ochrony praw obywatela (perspektywa obywatela), spójności oraz efektywności finansowej.

Kierunki strategiczne dla przyszłych działań

1. Prawa obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości

Punktem odniesienia dla działań podmiotów strategii powinna stać się służba obywatelom. Służyć temu ma zarówno wprowadzanie rozwiązań usprawniających prace sądów, jak i rozwój instytucji ułatwiających poruszanie się obywateli w zetknięciu z wymiarem sprawiedliwości – sprawnie działające Biura Obsługi Interesanta, rozwój systemu poradnictwa prawnego, wdrażanie rozwiązań, które otwierają sądy na współpracę ze środowiskiem lokalnym, np. w celu skutecznego wykonania nieizolacyjnych kar (praktyka Community Court).

2. Poprawa sprawności

Nastawienie na poprawę jakości działania podmiotów strategii przy poszanowaniu gwarancji procesowych oraz zapewnieniu odpowiedniej sprawności postępowania polegające m.in. na usprawnieniu komunikacji między poszczególnymi podmiotami strategii, ograniczeniu kognicji sądów, poszerzeniu katalogu czynności sądowych, które mogą być wykonywane przez osoby o statusie innym niż sędzia, szersze wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (np. mediacji).

3. Zwiększenie spójności działania (konsolidacja)

Uzyskanie wewnętrznej spójności organizacyjnej. Konsolidacji sprzyjać może wprowadzanie w sądach i prokuraturze standardów dotyczących sposobu prowadzenia komunikacji społecznej, prowadzenie dla pracowników różnych podmiotów strategii szkoleń interprofesjonalnych, w celu budowania kultury pracy zespołowej. Konsolidacja to także współpraca podmiotów strategii przy rozwiązaniu problemów systemowych, ujednolicanie wykorzystywanych systemów IT, czy szerszego wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji.

4. Poprawa efektywności wydatkowania środków

Wdrażanie rozwiązań pozwalających bardziej racjonalnie rozdysponowywać środki publiczne (w tym również środki pochodzące z pomocy z UE), m.in. poprzez tworzenie, tam gdzie jest to możliwe, centrów usług wspólnych czy benchmarking kosztów jednostkowych usług realizowanych przez podmioty strategii.

Główne elementy mechanizmu wdrożenia strategii

1. Kontrola Zarządcza

Szczególne znaczenie dla procesu wdrażania strategii ma corocznie przygotowywany plan działalności dla działu administracji rządowej sprawiedliwość, jak również planu działalności dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ustalono, że obydwa te plany będą od 2014 roku spójne ze strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości.

2. Rola projektów we wdrażaniu strategii

Istotna rola w ramach projektów rozwojowych została przewidziana dla interesariuszy systemu wymiaru sprawiedliwości. W proponowanym w strategii modelu konsultacji uwzględnienie opinii interesariuszy następuje już na etapie wstępnych prac, nie zaś gotowego projektu. Pojawia się także możliwość zgłaszania przez instytucje i obywateli zgodnych z założeniami strategii projektów do realizacji przez MS. Jest to pochodna strategicznego ukierunkowania na obywatela.

3. Dobre praktyki

Istnieją takie działania realizujące cele strategii, których wykonanie jest możliwe bez wprowadzania zmian legislacyjnych. Składają się na nie dobre praktyki realizowane w poszczególnych instytucjach przestrzeni sprawiedliwości. Będą one promowane wśród interesariuszy, a spis dobrych praktyk będzie prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach portalu informacyjnego isws.ms.gov.pl. Strategia zawiera gotowe do wykorzystania opisy istniejących już dobrych praktyk, takich jak sposób organizacji dobrze funkcjonującego BOI, wykorzystanie mediacji dla usprawnienia postępowań, czy realizacja idei Community Court.

Formularz – karta projektu Formularz – karta projektu (liczba pobrań: 302)
Każdy zainteresowany może zgłosić własną propozycję projektu, który wpisuje się w cele strategiczne. Zgłoszenie inicjatywy jest możliwe za pomocą tego formularza. Zgłoszenia inicjatyw można dokonać poprzez wysłanie ich na adres mailowy: projekty@ms.gov.pl. Następnie będą one poddawane konsultacji z komórkami właściwymi merytorycznie, a opinia o inicjatywie projektowej będzie przedstawiana wnioskodawcy
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 14.02.2014 | Data dodania: 14.02.2014 14:20 | Data modyfikacji: 27.03.2014 16:16

Warsztaty strategiczne

Od maja do września 2014 roku Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z Sądami Apelacyjnymi organizuje warsztaty strategiczne dla prezesów, dyrektorów i rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. W trakcie warsztatów przybliżone zostaną najważniejsze informacje dotyczące strategii, proces jej wdrażania, a także zagadnienia związane z wykorzystaniem komunikacji społecznej oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie budowy zaufania do instytucji wymiaru sprawiedliwości. Poniżej pobrać można ramowy program warsztatów oraz prezentację.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marek Solon-Lipiński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 20.05.2014 | Data dodania: 20.05.2014 17:26 | Data modyfikacji: 20.05.2014 17:29