Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Projekt - "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego"

Projekt: "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych) rozpoczęła się podpisaniem porozumienia z dniem 08.09.2014r. Przedmiotowy projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej.

 1. Budżet projektu:
łączny koszt
w tym:
finansowanie  85%
współfinansowanie 15%
10 311 054,06
8 764 395,95
1 546 658,11
 
 1. Okres realizacji projektu: 08.09.2014 r. - 31.12.2015 r.
   
 2. Nr porozumienia: 4/2014
   
 3. Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest upowszechnienie stosowania kar alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia   wolności, a także wskazanie korzyści płynących z właściwego stosowania środków probacyjnych na wszystkich etapach postępowania karnego.

Projekt adresowany jest do sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, a także organów samorządu terytorialnego zaangażowanych w wykonywanie kary ograniczenia wolności. Pozwoli on na poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności beneficjentów ostatecznych, wspomagać będzie procesy decyzyjne sędziów orzekających w sprawach karnych, wiadomości zdobyte w czasie szkoleń wykorzystywane będą w pracy orzeczniczej i probacyjnej ze skazanymi i sprawcami przestępstw.

W realizację projektu wpisane jest również zacieśnianie współpracy z krajem darczyńców, szczególnie sędziami i przedstawicielami probacji. Celem współpracy będzie wymiana doświadczeń i poglądów oraz praktyk probacyjnych podczas konferencji oraz wizyt zaplanowanych w Norwegii i Polsce. Informacje dotyczące projektu oraz jego promocja polegać będzie m.in. na publikacjach promujących działania projektowe. Szkolenia realizowane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia publicznego.

 1. Główne zadanie służące osiągnięciu celu głównego:
 • wrzesień/październik sporządzenie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy  zunifikowanych szkoleń, mających wpływ na zmianę proporcji w strukturze orzekanych kar. W ramach 50 szkoleń planuje się przeszkolenie grupy docelowej min. 5000 osób, w skład których wchodzić będą:
 1. sędziowie penitencjarni
 2. sędziowie orzekający w sprawach karnych, w sądach rejonowych i okręgowych
 3. kuratorzy dla dorosłych
 4. pracownicy organów samarządowych i podmiotów, w któych organy samorządu terytorialnego są organem założycielskim
 5. prokuratorzy prokuratur rejonowych, okręgowych i apelacyjnych
 6. funkcjonariusze Policji
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej

Wykonawca zadania dotyczącego szkoleń zostanie wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa PZP oraz procedurami wewnętrznymi MS,

 • Organizacja wizyt studyjnych

Strona internetowa projektu: http://www.karynieizolacyjne.pl
 

Kontakt w sprawie projektu:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych

 sędzia Roman Kaczor

tel.: 22 23 90 770
e-mail: rkaczor@ms.gov.pl

 Marcin Marciniak

tel.: 22 23 90 863
e-mail: marciniak@ms.gov.pl

 Natalia Falender

tel.: 22 23 90 729
e-mail: natalia.falender@ms.gov.pl

 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Marcin Marciniak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 14.01.2015 | Data dodania: 14.01.2015 13:47 | Data modyfikacji: 24.11.2015 14:01