Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

2018-01-29

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

I. WYMAGANIA:

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23)na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
  5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);
  7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) List motywacyjny adresowany do Ministra Sprawiedliwości, z aktualnym adresem do korespondencji;

2) Życiorys zawodowy i informacja o przebiegu pracy zawodowej;

3) Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;

4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;

5) Oświadczenie kandydata:

- o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),

- o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- w zakresie przynależności do partii politycznych oraz pełnienia funkcji publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone przez kandydata własnoręcznym podpisem.

6) Inne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres: Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Powołanie na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu”.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia z kandydatem na stanowisko dyrektora sądu rozmowy oraz pisemnego testu wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów.

Złożone dokumenty nie są odsyłane i zostaną zniszczone komisyjnie po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Klamczyński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 29.01.2018 | Data dodania: 29.01.2018 14:59 | Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 14:59