Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Kętrzynie

2018-01-30

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
  5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);
  7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Klamczyński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 30.01.2018 | Data dodania: 30.01.2018 14:42 | Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018 14:47