Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18

2018-02-01

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej” organizowanego w ramach  Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. „Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania (3) przewidujących organizację dwóch edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych dla łącznie min. 300 uczestników (mediatorów). W każdym projekcie studia powinny zostać zorganizowane dla min. 100 uczestników (po 50 w danej edycji). Programy studiów mają obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym, z minimalnym zaangażowaniem, bądź bez udziału sądu.

W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym z nw. obszarów:

a) I obszar – obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Lublinie, w Katowicach, w Krakowie oraz w Rzeszowie;

b) II obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie,

c) III obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • szkoły wyższe,

  • jednostki naukowe

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 1 950 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 650 000 PLN.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 23 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. (do godz. 23:59).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.05.2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,10320,ogloszenie-o-konkursie-nr.html )

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie informacyjne odbędzie się 16 lutego br. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 615 w budynku głównym Ministerstwa Sprawiedliwości,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 lutego 2018 r.

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 23 90 577

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy (liczba pobrań: 67)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 01.02.2018 | Data dodania: 01.02.2018 10:44 | Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 10:52