Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na najem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie

2018-02-14

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku w nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Lokal o powierzchni 13,92 m2 znajduje się na parterze budynku.

Okres najmu lokalu 5 lat.

Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa www.ms.gov.pl oraz w sekretariacie Biura Administracyjno-Finansowego w pokoju nr 524. Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Bogusław Mochniej tel. 22 52-12-314,
  2. Paulina Ługowoj tel. 22 52-12-469.

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

b) aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpisu zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

d) podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

Wymienione wyżej dokumenty pod pozycją b i c mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Dokumenty wymienione pod pozycją a i d należy złożyć w formie oryginału.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 12:00, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, 00‑950 Warszawa, pokój 524. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku wielobranżowego w nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100”.

Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a oferentem wybranym w konkursie.

Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Bogusław Mochniej | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 14.02.2018 | Data dodania: 14.02.2018 15:44 | Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 15:44