Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu adwokackiego

2011-07-01

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 14 – 17 czerwca 2011  r.

Opisy istotnych zagadnień do zadań na egzamin adwokacki przygotował zespół, który opracował zadania na ten egzamin.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 605), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z  2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający  standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie  instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.06.2015 | Data dodania: 01.07.2011 15:22 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:39