Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

2012-04-23

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego (schroniska dla nieletnich) stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2009 r., nr 119, poz. 996) Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi ogłasza konkurs nr K.XXIV-1115-3/12 na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

 

I.    Dyrektorem Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:    

 1. Ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zakładzie.
 2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 4. W okresie trzech lat poprzedzających bezpośrednio powierzenie stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat w uczelni, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
 5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 7. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
   

II.    Kandydat na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim składa organizatorowi konkursu następujące dokumenty:

 1. Pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 5. Zaświadczenie o niekaralności.
 6. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu.
 7. Ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego.
 8. Kopie świadectw pracy.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego konkursu.
 10. Kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.


III.    Oferty na konkurs należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim nr K.XXIV-1115-3/12" w terminie do dnia 31 maja 2012 roku osobiście w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, piętro I, pokój 131 lub za pośrednictwem poczty na podany poniżej adres:


Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi,
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź

 

Oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.
O złożeniu oferty decydować będzie data stempla pocztowego.


IV.    Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap - sprawdzenie warunków formalnych obejmujących ustalenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie; oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu; o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu decyduje komisja w głosowaniu jawnym; w przypadku równej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje przewodniczący komisji; o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydatów informuje przewodniczący komisji.
 2. Drugi etap - rozmowa z kandydatem na temat koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, zainteresowań zawodowych i dotychczasowych osiągnięć.

 

V.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, przewodniczący powiadamia pisemnie kandydatów na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.


VI.    Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
    42-67-78-960 oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi pod adresem: www.lodz.so.gov.pl

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 23.04.2012 09:40 | Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2012 10:42