Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w dniach 19 – 22 marca 2013 r.

2012-10-23

Na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w 2013 r.:

 

 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. – o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania,
 8. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. – o skardze na naruszenie prawa stronydo rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 9. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 12. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 13. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 14. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 15. ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 16. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 17. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 18. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 19. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 20. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 21. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 22. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 23. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 24. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 25. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 26. ustawa z 4 marca z 2005r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 28. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 29. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
 30. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 31. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 33. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 34. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 35. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 36. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 37. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 38. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 39. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 40. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 41. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 42. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 43. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 44. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 45. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 46. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 47. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 48. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
 49. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej),
 50. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 r. w sprawie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Emanuela Wójcik | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 23.10.2012 15:44 | Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2012 15:47