Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2017

2016-12-15
 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 5. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,

 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

 7. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

 8. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

 9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 10. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

 11. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 12. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

 13. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

 14. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 15. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

 16. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

 17. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

 18. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

 19. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 20. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

 22. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

 23. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 24. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,

 25. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

 26. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

 27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

 28. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 29. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,

 30. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

 31. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 32. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 33. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 34. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

 35. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

 36. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,

 37. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

 38. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 39. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

 40. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,

 41. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

 42. J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014,

 43. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (rozdziały: 1- 3, 7-17, 19, 20),

 44. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw (red. L. Dorozik), PWE, Warszawa 2006 (rozdziały: 1- 4, 10-13),

 45. E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011 (rozdziały: 1-3, 13, 15, 16),

 46. M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,Warszawa 2007,

 47. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2011 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22),

 48. Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, red. nauk. Elżbieta Mączyńska, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw,  ss. 111-194).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jarosław Stebelski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 15.12.2016 | Data dodania: 15.12.2016 13:36 | Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2016 13:42