Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku na dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku

2017-05-19

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

I. WYMAGANIA:

Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062. z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia runkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z póżn. zm.);
 7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. List motywacyjny adresowany do Ministra Sprawiedliwości, z aktualnym adresem do korcspondencji;
 2. Życiorys zawodowy i informacja o przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
 5. Oświadczenie kandydata:
 • o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168. z późn. zm.),
 • o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • w zakresie przynależności do partii politycznych oraz pełnienia funkcji publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata,

          Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone przez kandydata własnoręcznym podpisem.

     6. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.
 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy, w terminie 7 dni od dnia publikacji informacji na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres: Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem "Powołanie na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku".

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia z kandydatem na stanowisko dyrektora sądu rozmowy.
Złożone dokumenty nie są odsyłane i zostaną zniszczone komisyjnie po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Klamczyński | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 19.05.2017 | Data dodania: 19.05.2017 10:40 | Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2017 12:04