Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Probacja

Okładka

Kwartalnik „Probacja” jest pismem traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją.
Dotychczasowe publikacje prezentowały istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji, w tym środowisk naukowych oraz praktyków – sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych.

„Probacja” jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców z zakresu nauk prawnych, kryminologicznych, pedagogicznych, filozoficznych i innych oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Publikacje poświęcone obecnym problemom społecznym i prawnym na rzecz alternatywnego środka wobec kary pozbawienia wolności, którym jest probacja, ukazują również instytucję probacji na tle jej ewolucji w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa europejskiego.

Redakcja kwartalnika PROBACJA uprzejmie informuje, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Za publikację w czasopiśmie naukowym PROBACJA przyznano 6 punktów. Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 18.12.2013 | Data dodania: 04.07.2013 11:26 | Data modyfikacji: 16.10.2017 15:59

Redakcja

WYDAWCA

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres Wydawcy:

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

tel. 22 521 24 07,

e-mail: Ewelina.Wojtera-Stasiorowska@ms.gov.pl


Redaktor Naczelny:

dr Adam Błachnio

 

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Krzysztof Mycka

 

Sekretarz Redakcji:

dr Ewelina Wojtera - Stasiorowska

 

Redaktor tematyczny:

dr Sławomir Stasiorowski

 

Opracowanie redakcyjne:

Piotr Kurasiak

 

 

Nakład: 3 500 egz.

Numer ISSN: 1689-6122

Rada Programowo-Naukowa
Przewodniczący Rady:

Zbigniew Ziobro

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS

dr hab. Henryk Haak, prof. USz, sędzia

 

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz

prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski

dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. nadzw. UŁ

dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW

dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

dr hab. Tomasz Przesławski, UW

Prof. DDr Janusz Surzykiewicz

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

dr Marcin Wielec

dr Piotr Chrzczonowicz

dr Magdalena Błażek

dr Anna Błachnio-Parzych

dr Wojciech Sych, sędzia

Andrzej Martuszewicz

Robert Pelewicz, sędzia

Recenzenci zewnętrzni:

prof. zw. dr hab. Stefan Lelental

prof. zw. dr hab. Karol Poznański

prof. zw. dr hab. med. Antoni Florkowski

prof. dr hab. Paweł Łuków

dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW

dr hab. Robert Opora, prof. UG

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO

ks. dr hab. Mirosław Kosek, UKSW

dr Sławomir Stasiorowski

dr Łukasz Kwadrans

dr Piotr Zakrzewski

Marek Marewicz, sędzia

Joanna Przybylska, sędzia

Roman Kaczor, sędzia

Tomasz Kozłowski, sędzia

Marcin Morawski, sędzia 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera-Stasiorowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 18.10.2013 | Data dodania: 04.07.2013 11:28 | Data modyfikacji: 16.10.2017 16:44

Informacja dla autorów

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word 2010, dla następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy odstęp między wierszami. Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu, a pozostałych opracowań – 10 stron, prosimy również o dołączenie opracowanego w języku angielskim streszczenia artykułu wraz z tytułem (maksymalnie 500 znaków).
 
Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska. Materiały należy przesyłać na adres e-mail: wojtera@ms.gov.pl.
 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane, zaś niezamówione materiały zwraca wyłącznie na życzenie autora (autorów).

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.07.2013 | Data dodania: 04.07.2013 11:31 | Data modyfikacji: 24.07.2013 15:27

Procedura recenzowania artykułów

Autor przekazuje artykuł redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną lub pocztową z załączonym artykułem w wersji elektronicznej. Autor jest informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji. Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem weryfikacji takich elementów jak: tytuł artykułu w języku polskim oraz angielskim, streszczenie w języku angielskim. Następnie artykuł przekazywany jest Zespołowi Recenzentów.

 

Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym numerze Kwartalnika. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki oraz praktyków – sędziów. Zespół Recenzentów podejmuje decyzję o przydzieleniu dwóch recenzentów dla każdego artykułu, którzy pochodzą spoza jednostki. Respektowana jest zasada, która zakłada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego reprezentowanego przez autora artykułu.

 

Nazwiska recenzentów danego artykułu nie są udostępniane jego autorowi. Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym m.in. ogólną opinię/ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia lub nie artykułu do druku w Kwartalniku.

 

W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak:

  1. tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika,
  2. poziom naukowy artykułu,
  3. praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym,
  4. wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.

Autor otrzymuje drogą mailową informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku recenzji oraz o szacowanym terminie druku publikacji.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Ewelina Wojtera | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 04.07.2013 | Data dodania: 04.07.2013 17:10 | Data modyfikacji: 04.07.2013 17:10

Informacja dla czytelników

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.ms.gov.pl/pl/probacja – jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać programem Acrobat Reader od 6.0.

 

Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.

 

W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 24.07.2013 | Data dodania: 04.07.2013 17:13 | Data modyfikacji: 24.07.2013 15:24