Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 12569 wyników

100309_termin_egz_wstepnego_rad.pdf

odpisu dyplomu lub zaswiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, 6. informacje o niekaralnosci z... magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaswiadczenie o... OGLOSZENIE O EGZAMINIE WSTEPNYM NA APLIKACJE RADCOWSKA Minister Sprawiedliwosci na podstawie art. 33 1 ust. 4 i art. 33 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr... . (sobota) godz. 11.00. Zgloszenie o przystapieniu do egzaminu wstepnego na aplikacje radcowska naleS
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100309_termin_egz_wstepnego_rad.pdf

ustawa-o-zmianie-ustaw-regulujacych-wykonywanie-niektorych-zawodow.doc

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji adwokackiej, zaświadczenie o jej... aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu."; 5) w art. 333 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia... aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować... adwokatów; 4) upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji... roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej aplikant
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/download,1946,0.html

siwz.doc

zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (Zamawiajacy nie wymaga zalaczenia do oferty... odpisie z wlasciwego rejestru albo; - w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci... jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych", który jest... SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo... skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie dla osób fizycznych w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4488,1.html

krs_ci_form_cdn.rtf

? Krajowy Rejestr Sądowy CI KRS-CDNWniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych? ? ? ? WNIOSKUJĄCY? ? Imię i nazwisko / nazwa lub firma? ? UlicaNr domuNr lokaluMiejscowość? ? Kod pocztowyPocztaKraj? ? OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE? ? Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?qTAKqNIE... , informując o tym wnioskodawcę.?
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_ci_form_cdn.rtf

format.pdf

? ? zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej ? wyciąg ? Dział I ? Dział II ? Dział III ? Dział IV 1... 1 strona 1 KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej Adnotacja o wpłynięciu wniosku: Rejestr Ksiąg Wieczystych... / rok) Podpis Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia... , jego kopii albo wydruku pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/download,420,0.html

wniosek-o-wydanie-odpisu-ksiegi-wieczystej--wyciagu-z-ksiegi-wieczystej--zaswiadczenia-o-zamknieciu-ksiegi-wieczystej.rtf

. ? ?  đ odpis zwykły  đ odpis zupełny  đ zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej ? ?  đ wyciąg... ? strona 1 ? ? KW-ODPIS  Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej  Adnotacja o wpłynięciu wniosku: ? ? Rejestr Ksiąg... wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej jest drukowany... oryginału dowodu wniesienia opłaty, jego kopii albo wydruku pozostawia się bez nadania biegu, o czym
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/download,420,1.html

lista-zawodow-ii-transzy-deregulacyjnej.pdf

na glebokosci do 50 m) – zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia dla nurków II klasy i co najmniej... . wykonujacego czynnosci na glebokosci wiekszych niz 50 m) – zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia... zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych odpowiedniej klasy bez zmian... pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejetnosci zaswiadczenie o ukonczeniu... pisemne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia. Natomiast osoby, które ukonczyly szkolenie, bylyby obowiazane
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6283,0.html

l_17420070704pl00220024.pdf

ubiegająca się w jednym Państwie Członkowskim o wykonanie orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie... , któremu nadano zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, w tym wniosek o kontrolę w... przedstawionego w załaczniku VI.”, powinno być: „Wniosek o sprostowanie lub uchylenie zaświadczenia... , załącznik VI, tytuł: zamiast: „WNIOSEK O SPROSTOWANIA LUB COFNIĘCIE ZAŚWIADCZENIA (…)”, powinno być: „WNIOSEK O SPROSTOWANIA LUB UCHYLENIE ZAŚWIADCZENIA (…)”. 22) Strona 62, załącznik VI pkt 6: zamiast: „6
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/l_17420070704pl00220024.pdf

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

Pzpzłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w... Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których... : Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią Formularza... ubiegających się o udzielenie zamówienia:oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. IDW powinno być złożone... dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7318,1.html

10003_siwz.pdf

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - składa zaświadczenie właściwego organu... , spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 17.2. osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o... nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych... . Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1... w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie złoSonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/10003/10003_siwz.pdf
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100