Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 11801 wyników

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

siwz.doc

w ofercie odpowiednio stosowne oświadczenie o treści, np. podana cena lub jej składniki nie... " - "Specyfikacja techniczna", Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie "Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych", Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie "Oświadczenie o braku... niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w... ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7089,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

jest złożyć w ofercie odpowiednio stosowne oświadczenie o treści, np. podana cena lub jej składniki... SIWZ - "Wzór Umowy" wraz z załącznikamiZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie "Oświadczenie z art... "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych"Załącznik nr 4... których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o... postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje zostały
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7115,1.html

deregulacja---projekt.pdf

, zaświadczenie o jej odbyciu.”; 7) w art. 76a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pracownikowi wpisanemu na... aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu.”; 7) w art. 33 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia... 6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej, aplikant adwokacki... zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej.”. Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach... . Przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o odbyciu aplikacji radcowskiej, aplikant
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,4312,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

dziećmi (np. w szkołach, przedszkolach) przedstawiania zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa o... Drukuj Archiwum informacji Sukces polskiej Prezydencji – dyrektywa o zwalczaniu seksualnego... ona uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań o następujące zagadnienia:   Kryminalizację zachowań... sprawach o charakterze transgranicznym (możliwość stosowania technik śledczych, rozszerzenie podstaw... zakazu reklamy tzw. seksturystyki. Chodzi o np. reklamę wyjazdów turystycznych do m.in. krajów
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,3607,10,sukces-polskiej-prezydencji--dyrektywa-o.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przed przystąpieniem do pracy z... , które jeszcze, jako małe dzieci padły ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym, mogą zatem... objęła również wymogiem niekaralności wychowawców i kierowników zorganizowanych form wypoczynku dzieci i... 2004/68/WSiSW oraz podpisanej przez Polskę 25 października 2007 r. Konwencji Rady Europy o
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,6062,10,od-dzis-wieksza-ochrona-maloletnich-przed.html

9stefanska.pdf

przestepstwo umyslne, musi wynikac z dowodów, o tyle bledne przyjecie niekaralnosci moS e byc... o jego niekaralnosci, lecz w rzeczywistosci w dniu wydania wyroku byl skazany prawomocnym wyrokiem... umorzenia po- stepowania 22 . Poglad uznajacy, S e chodzi o niekaralnosc w czasie orzekania, a nie po... Wyrok SN z dnia 5 lutego 2007 r., IV KK 380/06, Legalis. 18 A. H e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s... e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s. 131–132. 20 T. K o z i o l, Warunkowe umorzenie…, op. cit
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2010/nr2/9stefanska.pdf

09018_wniosek.pdf

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeS eli odrębne przepisy wymagają wpisu do... niS wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności... : a) oświadczenie o loginie - załącznik nr 1 do wniosku, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w... ) ...................................., dnia ....................... 2009 r. OŚWIADCZENIE O LOGINIE do licytacji... B D G - I I - 3 8 2 6 - 0 1 / 0 9 Z ałą c z n i k n r 1 d o oo s z e n i a Imię i nazwisko i
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1475,1.html

Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych

dotyczące tłumaczy przysięgłych   Wniosek o dokonanie zmian w danych osobowych tłumacza przysięgłego (liczba pobrań: 2324) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych (liczba pobrań: 1559) Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych (liczba pobrań: 812) Formularz - wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego (liczba pobrań: 2308) Oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnych (liczba pobrań: 1137) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/

siwz.doc

rejestrach przedsiebiorstw panstwowych, lub osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do... wlasciwego rejestru albo; - w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej... ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych... do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2... nr 5 do Umowy - ,Formularz cenowy" Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4563,1.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100