Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 12423 wyników

9stefanska.pdf

przestepstwo umyslne, musi wynikac z dowodów, o tyle bledne przyjecie niekaralnosci moS e byc... o jego niekaralnosci, lecz w rzeczywistosci w dniu wydania wyroku byl skazany prawomocnym wyrokiem... umorzenia po- stepowania 22 . Poglad uznajacy, S e chodzi o niekaralnosc w czasie orzekania, a nie po... Wyrok SN z dnia 5 lutego 2007 r., IV KK 380/06, Legalis. 18 A. H e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s... e r z o g, Niekaralnosc…, op. cit., s. 131–132. 20 T. K o z i o l, Warunkowe umorzenie…, op. cit
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2010/nr2/9stefanska.pdf

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 01/02/2013 S23 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... Ogloszenie o zamówieniu Uslugi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa... ) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy... uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2/10 01/02/2013 S23 http://ted.europa.eu/TED Panstwa
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,4696,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; 4.2. podpunkt e) - sklada zaswiadczenie... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 30/09/2011 S188 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa, adresy i punkty... skladanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udzialu Nie dotyczy Wiecej informacji mozna uzyskac pod
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3538,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

zobowiązane będą do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego...  ustawy: ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz... uczelniom stworzenie (we współpracy z organem nadającym uprawnienia) studiów o profilu praktycznym... samorządu zawodowego. możliwość uznania, jako części lub całości okresu praktyki odbywanej na studiach o... o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,5938,10,sejm-przyjal-tzw-ii-transze-deregulacji-oraz.html

Główny specjalista w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

niepełnosprawnych,  Wykształcenie: wyższe o profilu informatyka lub pokrewnym  Doświadczenie zawodowe... list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o... obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopie dokumentów jednoznacznie... Sprawiedliwości, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/oferty-pracy/ogloszenia/news,7507,glowny-specjalista-w-wydziale-utrzymania.html

Schematy

(liczba pobrań: 1373) O dokumencie Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Iwona... 15:30 | Data modyfikacji: 18.06.2014 13:37 Awans zawodowy Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (liczba pobrań: 884) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (liczba pobrań: 1398) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (liczba pobrań: 354) Wniosek o podjęcie
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/do-pobrania/

ogloszenie_o_egzaminie_adwokackim.rtf

Generalnej Skarbu Państwa, - informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie... związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika... OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/ogloszenie_o_egzaminie_adwokackim.rtf

siwz.doc

rejestrach przedsiebiorstw panstwowych, lub osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do... wlasciwego rejestru albo; - w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej... ,Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych... do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2... nr 5 do Umowy - ,Formularz cenowy" Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4563,1.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.3., musza co najmniej przedlozyc zaswiadczenie wystawione na spólke... orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; pkt 2.5 - sklada zaswiadczenie wlasciwego... panstwowych, lub osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej... ) w aktualnym odpisie z wlasciwego rejestru albo w aktualnym zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji... podstawie. Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3553,1.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100