Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: zaświadczenie o niekaralności
Znaleziono 13294 wyników

stanowisko-kkpk-w-sprawie-rekomendacji-grupy-roboczej-oecd.doc

. Dodatkowo nie można pominąć kwestii procesowej: o ile klauzula niekaralności pozwala na odstąpienie od... . Przecież art. 9 ustawy o świadku koronnym także zawiera klauzulę niekaralności a wywiązanie się z... Ministerstwie Sprawiedliwości zwrócił się do KKPK z prośbą o przeanalizowanie wskazanych w jego piśmie i załącznikach rekomendacji Grupy Roboczej na temat wdrożenia Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa... Konferencji Stron Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego/download,1216,43.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Rozdziału, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w... do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3. Wymagane dokumenty, oświadczenia i... . 1 ustawy, Zamawiającyżąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w... , Zamawiającyżąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do... - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 11/02/2015 S29 http://ted.europa.eu/TED Państwa
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,6794,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności... , o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o... wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3) Wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje... ustawy, Zamawiający,żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w... Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4/7 a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7115,0.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

organu;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;podpunkt e), g) - składa zaświadczenie... zobowiązany jest złożyć w ofercie odpowiednio stosowne oświadczenie o treści, np. podana cena lub... przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa... podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa... wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7137,1.html

siwz-z-dnia-17.07.2015-r_.doc

ubiegania się o zamówienie, 2) w pkt. 8.1.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego... następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na... najtańszej C o - cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej Opis kryterium "Doświadczenie Wykonawcy... wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Formularz 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do... Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Formularz 3.3 Formularz WIEDZA
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7332,1.html

dd.doc

o jego celu. Rząd następnie zwraca uwagę Trybunału na niezgodność pomiędzy oświadczeniem o faktach... komisariatu przychodzili do mieszkania skarżącej, często późno, np. o godz. 23, aby przesłuchać ją w... się do komendy wojewódzkiej policji i zwróciła się do komendanta wojewódzkiego o wyjaśnienie przyczyn niepokojenia jej przez policję. W dniu 14 września 1994 r. o godz. 6.45 elektrycy z miejscowej... r. Prokurator Apelacyjny w Katowicach poinformował Prokuratora Rejonowego w Bielsku-Białej o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,475,0.html

zalacznik-nr-1-do-osr.doc

prawnych) mógłby brzmieć następująco: "Przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o odbyciu... uwzględniono. Chodzi w tym przypadku o zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego ściśle związanego ze... aplikacji i złożenia egzaminu, premiuje osoby o bliżej nieokreślonych kompetencjach i doświadczeniu... ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ DODATKOWYCH KONSULTACJI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE... 21 marca 2012 r.) Do wersji projektu z dnia 6.03.2012 r. Ustawa o zmianie ustaw regulujących
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/download,1946,2.html

siwz.doc

, spóldzielni lub rejestrach przedsiebiorstw panstwowych, lub 22.2 osobe(-y) wymieniona(-e) w zaswiadczeniu o... zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, lub pelnomocnik, który przedstawi... zalacznik nr 5 do SIWZ). Zalacznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie z art. 22 ust... Wykonawce skladajacego oferte. Zalacznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie ,Oswiadczenie o braku... o nazwie ,Oswiadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówien
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5079,1.html

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS / Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestry i ewidencje / Biuletyn Informacji Publicznej

o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format... format pdf CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników... publicznego format rtf format pdf CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego format rtf format pdf CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia... wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format rtf format PDF
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

wykonawcy, Wykonawcy prowadzacy dzialalnosc w formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których mowa... formie spólki jawnej, w zakresie zaswiadczen, o których mowa w ppkt. 2.4., musza co najmniej... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 05/10/2011 S191 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na uslugi - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 191-311697 Ogloszenie o zamówieniu Uslugi Sekcja I: Instytucja zamawiajaca I.1) Nazwa, adresy i
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2011/download,3553,0.html
1  ...  20 21 22 23 24 25 26 27 28  ...  100