Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11614 wyników

zawadka.doc

Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja... . 9. Skarżący i O. byli w związku i żyli razem przez nieokreślony okres czasu. W 1994 r. O. urodziła syna skarżącego, P. W sierpniu 1996 r. podczas pobytu skarżącego za granicą matka P. - O... . do siebie, bez zgody O. 10. W nieustalonym dniu O. złożyła w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wniosek o... 8 listopada 1996 roku skarżący i O. zawarli ugodę w sprawie dostępu do dziecka. Ustalili, że P
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,159,0.html

wojtas_kaleta.doc

Rejonowego we Wroclawiu przeciwko TVP pozew o uchylenie nagany. Twierdzila, ze nagana byla zemsta pracodawcy... Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka na podstawie artykulu 34 Konwencji o ochronie praw czlowieka i... Przewodniczacy Czwartej Sekcji postanowil zawiadomic Rzad o wplynieciu skargi, zdecydowano takze, ze na... kwietnia 1999 roku w ogólnopolskim dzienniku Gazeta Wyborcza ukazal sie artykul o zdjeciu z anteny dwóch... decyzji, wskazujac na naruszenie odpowiednich przepisów Ustawy o zwiazkach zawodowych w powiazaniu z
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,246,0.html

nurzynski.doc

, wniesionej do Trybunału na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych... zdecydował o zakomunikowaniu skargi Rządowi. Postanowił również o łącznym rozpatrzeniu dopuszczalności... 13 października 2005 roku Sąd Rejonowy w Łodzi wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu... Rejonowego w Łodzi został wniesiony akt oskarżenia. Skarżący został oskarżony o napad z bronią w ręku i kradzież. 10. W bliżej nieokreślonym terminie żona i matka skarżącego złożyły wniosek o wyrażenie zgody
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,300,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

zostanie sfinansowane ze srodków inwestycyjncych i biezacych. 2. Zaplata wynagrodzenia, o którym mowa... - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 15/11/2013 S222 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... dzwieku i obrazu wideo 2013/S 222-386196 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE... (-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/download,5522,0.html

100125_zadanie_egz_radcowski.rtf

liczyć na wypłatę odszkodowania; - w oparciu o zebrane w sprawie dowody oskarżonemu został postawiony... Walczak został oskarżony, o to, że: w dniu 25 marca 2009 r. w Kraśniku, wspólnie i w porozumieniu z... Zawodowej w Kraśniku, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. Z uzasadnienia aktu oskarżenia... : - oskarżony został zatrzymany przez policjantów w dniu 25 marca 2009 r. o godzinie 23.20 (protokół... biurze przedmioty i sprzedać (k. 47-48); matka oskarżonego została przed przesłuchaniem uprzedzona o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100125_zadanie_egz_radcowski.rtf

wyrok-w-sprawie-el-kashif-p--polsce.docx

po kursie z dnia zapłaty; i. 5 000 EUR (pięć tysięcy euro), powiększone o podatek, który może być... Polskiej wniesionej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie artykułu 34 Konwencji o... 2012 roku Trybunał podjął decyzję o zakomunikowaniu skargi Rządowi Nadto, na mocy artykułu 29 § 3... wymiarem sprawiedliwości.9. W dniu 22 maja 2011 roku adwokat skarżącego wniósł o uchylenie postanowienia z... adwokat skarżącego zwrócił się do sądu okręgowego o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia 17 maja
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,511,0.html

zadanie-z-zakresu-prawa-administracyjnego_egz-adwokacki-2013.docx

którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.INFORMACJA DLA... nieruchomości przy ulicy Gwiazdkowej 1. Postępowanie prowadzono w oparciu o przepisyart. 143 ust. 2, art. 144 ust. 1, art. 145 ust. 1 i 2, art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce... . Świerkowej 1 we Wrocławiu. Zarówno Jan Nowak, jak i Kazimierz Nowak otrzymali zawiadomienie o wszczęciu... pełnomocnictwa adwokatowi Adamowi Wiśniewskiemu do reprezentowania go w sprawie o ustalenie opłaty
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4848,7.html

20100831_zyciorysy_adwokatow.pdf

dzialaczom. OskarSyciel posilkowy w procesie lubinskim toczacym sie w sprawie o zabójstwo trzech... ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich, jak 5 równieS projekt ustawy o przestepstwach przeciwko S yciu... mieszkanców Ziemi Lódzkiej" informujacej o powolaniu Miedzyzakladowego Komitetu Strajkowego (MKS) oraz... zawodu prawnika w PRL" uniemoSliwial jego starania o wpis na liste ap likantów adwokackich, które... ZasluSony Dzialacz Kultur y (2001) i Medalem „O Niepodleglosc Polski i Prawa Czlowieka 13 XII 1981 - 4 VI
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/20100831_zyciorysy_adwokatow.pdf

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie... :Formularz 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP;Formularz 3.2Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;Formularz 3.3.Informacja o przynależności do grupy kapitałowej TOM II:Istotne... oznaczenie.3.TRYB POSTĘPOWANIAPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7441,2.html

080017_odp_na_pyt080813.pdf

, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu... finansowania związanych z kosztem wykonanych prac. Prosimy o wprowadzenie zapisu o wyraS eniu zgody obu stron umowy na takie zmiany oraz o konieczności podpisywania aneksów dotyczących zmian w harmonogramie... jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w kaS dym przypadku o wydłuS eniu terminów realizacji umowy... umowy, par. 4 ust. 4 i 7 Zamawiający Są da od Wykonawcy poinformowania wszystkich uS ytkowników o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/2008/08017/080017_odp_na_pyt080813.pdf
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100