Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12959 wyników

a.l.-przeciwko-polsce.docx

dziecka jest skarzacy. 8. W blizej nieokreslonym dniu R wniosla pozew o rozwód do Sadu Okregowego w... Artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci ("Konwencja") przez obywatela... . Wydano takze decyzje o lacznym rozpoznaniu skargi co do meritum i dopuszczalnosci (Artykul 29 ust. 1... 1995 roku skarzacy zlozyl oswiadczenie o uznaniu D w Urzedzie Stanu Cywilnego w Debicy. Zgodnie z... o uniewaznienie uznania dziecka, w zwiazku z uplywem terminu okreslonego w artykule 80 ust. 1
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,513,0.html

zalacznik-2-wniosek_dluznika_statyczny.pdf

WNIOSEK DLUZNIKA o og loszenie upad losci Ustawa Prawo Upadlosciowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) ZASADY WYPELNIANIA I SKLADANIA WNIOSKU I. Wniosek o og loszenie upad... r. o ostateczno sci rozrachunku w systemach p latnosci i systemach rozrachunku papierów warto... a w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó lkach publicznych (Dz.U. Nr
http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/download,2391,2.html

09036_siwz_zal3.pdf

nazywanych „Stronami” w dalszej części Umowy o następującej treści: § 1. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z... szeregu czynności związanych z administrowaniem i koordynowaniem działań o charakterze merytorycznym... szkół wyS szych na terenie całego kraju o moS liwości uczestnictwa w projekcie; 3) koordynowanie... r. po ……… zł (słownie: ……………………………) brutto miesięcznie. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1494,4.html

zalacznik-nr-4-do-umowy---protokol-odbioru-szkolen--1.06.12.doc

Zalacznik nr 4 do umowy nr ... z dnia .... P R O T O K O L O D B I O R U S Z K O L E N (wzór) sporzadzony w Warszawie, dnia ............................ przez : WYKONAWCA: 1. ............................... 2. ............................... ZAMAWIAJACY: 1. ............................... 2. ............................... Potwierdza sie przeprowadzenie nizej wymienionych szkolen. Lp. Opis zakresu szkolenia Liczba pracowników Liczba godzin Termin szkolenia Zakonczono na pozycji
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,3998,6.html

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w... postępowaniu: Formularz 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP; Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o... korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Formularz 3.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7539,1.html

wykaz-prawidlowych-odpowiedzi-do-testu_2.doc

., poz. 672 z późn. zm.) A art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w... dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń... Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka... . 30 § 2 k.p. B art. 32 k.p.a. A art. 40 § 1 i 2 k.p.a. B art. 66a § 3 k.p.a. A art. 11 § 1 k.r. i o. C art. 33 pkt 7 k.r. i o. A art. 171 ust. 1 Konstytucji RP B art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,7010,3.html

uwagi-kph.pdf

temat sposobu zapewnienia ochrony cech chronionych przewidzianych w Ustawie o wdro2eniu niektorych... zoofilii (pozew zostal wniesiony przez dzialaczy organizacii pozarzqdowych przeciwko wydawnictwu... indywidualna wra2liwose powodow ma jedynie charakter subiektywny i nie mozna w tym przypadku mowic o... przez funkcjonariuszy w trakcie zatrzymania osoby, o kt6rej wiedzieli, ze jest gejem' nie moze jej... campaign.against homophobia I solec 30a | 00-403 warszawa t +48 22 423 64 3s I r +4s 22 e :o a: :i; rnrlelpl
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz/uwagi-kph.pdf

konkurs-vi--3-zalacznik-nr-2-do-ogloszenia-wzor-umowy.pdf

pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, o której mowa w § 25 rozporządzenia. Przy realizacji przedmiotu umowy podmiot świadczący pomoc zobowiązany jest stosować się do zapisów Ogłoszenia o... brutto ………………………………zł (słownie…………………………………….). 3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie... ) Dokumentacja rzeczowa składa się z wniosku pokrzywdzonego o udzielenie pomocy (załącznik 4 do umowy, część... z osób ubiegających się osobiście o otrzymanie świadczenia z Funduszu część A załącznika 4 oraz do
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5810,4.html

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydane w dniu 26 listopada 2013 roku w sprawach przeciwko Polsce

aresztowania w okresie od dnia wydania postanowienia o uchyleniu tego środka do dnia faktycznego... samo postępowanie prowadzone było z zachowaniem wymaganej staranności. powrót do listy aktualności O... przeciwko Polsce skarżąca zarzuciła, iż nakazanie jej przeproszenia, a także zapłaty zadośćuczynienia za
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/aktualnosci/news,5730,wyroki-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w.html

100729_zad_gosp_egz_rad.doc

dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję... 716-111-60-02, REGON 123456789, wpisana do KRS pod numerem 0000011001 o kapitale zakładowym 1.000.000... będzie odpowiadała za terminowe dokonywanie zapłaty za sprzedany towar, w ramach zawartych za jej
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100729_zad_gosp_egz_rad.doc
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100