Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11510 wyników

sprawa-z-przeciwko-polsce.docx

w Łodzi pozew o odszkodowanieprzeciwko szpitalowi im. Pirogowa.49. W dniu 7kwietnia 2009... podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja") przez... skarga została zakomunikowana Rządowi. Zdecydowano również o łącznym rozpatrzeniu dopuszczalności i... wypisanajutrona własną prośbę".22. Skarżąca nie zgodziła się. Utrzymywała, że??Y nie prosiła o wypisanie... . Pirogowanie oparłodmowywykonaniapełnejendoskopiina "klauzuli sumienia". Decyzja o nieprzeprowadzeniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,38,0.html

piechota.doc

Europejskiej Komisji Praw Człowieka ("Komisja") na podstawie dawnego artykułu 25 Konwencji o Ochronie... czasu uzyskania przez spadkobierców M.P. postanowienia o nabyciu spadku. Postępowanie zostało... rozprawy przeprowadzonej dnia 19 marca 1996 r. skarżący złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie... zdrowotnych. 28. Dnia 19 sierpnia 1998 r. skarżący złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Dnia 24... na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziego nie zostało jeszcze rozpoznane. Skarżący
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,68,0.html

bereza.doc

Polskiej na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności... . W dniu 3 kwietnia 2008 r. Przewodniczący czwartej sekcji podjął decyzję o powiadomieniu Rządu o... toku postępowania sądowego skarżący wielokrotnie zwracał się z wnioskiem o umożliwienie mu... zostały ocenzurowane. Jeżeli chodzi o korespondencję skierowaną do skarżącego przed tym dniem... wniósł o wszczęcie postępowania karnego w sprawie ocenzurowania skierowanej do niego korespondencji
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,282,0.html

probacja_internet_31.07.pdf

europejskim liderem, jesli chodzi o odsetek populacji pozostajacej pod nadzorem sluzb probacyjnych, co... proporcje orzekanych kar przed- stawiaja sie zupelnie inaczej – o ile w Polsce wskaznik grzywien... o sja R um uni a Ch or w a c j a Cz ec hy P ols ka 2,5 5,7 6,7 7 8,3 8,9 11,8 12,5 13,3 15,7 30,8... tak mimo obowiazywania przepisu art. 58 § 1 k.k., który przesadza o prymacie kar wolnosciowych... 100 Sl ow ac ja Cz ec hy Sl owe n ia Ch or w a c j a R o sja R um uni a POLSKA Litwa W egr y Fr an c
http://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2400,12.html

07053_siwz.pdf

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAWIEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950... pracy, od poniedziałku do piątku. Pracownicy rozpoczynają pracę o godz. 8.15, a kończą ją o godz. 16.15. Rozdział II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest... dwie części zamówienia. Rozdział V: INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH... . Zamawiający informuje, S e zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07053/07053_siwz.pdf

09040_siwz_zal3.pdf

świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” (umowa o dofinansowanie projektu nr... (ym) przez: …………………………… § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o... MS oraz Resorcie Sprawiedliwości, w oparciu o standardy, zalecenia i dobre praktyki zawarte w... logotypy PO KL i Unii Europejskiej oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię... zgłosi produkty do odbioru. 4. W przypadku modyfikacji, o których mowa w § 3 ust. 3, termin określony w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1498,4.html

sprawa-joanna-szulc-p--polsce.doc

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunalu na podstawie Artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw... Rzadowi. Podjeto równiez decyzje o jednoczesnym orzekaniu w kwestii dopuszczalnosci skargi i jej... konsekwentnie odmawiala wspólpracy. Jedno z tych spotkan odbylo sie w zwiazku z wnioskiem skarzacej o... IPN 10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu weszla w zycie w dniu 19 stycznia 1999 roku (,Ustawa o IPN"). Do
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,39,0.html

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---wzor-umowy.doc

urządzenia o którym mowa w § 1 ust.1 lit a w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5... Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr ............. zawarta w dniu... Rejonowy dla .. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ., o kapitale zakładowym w wysokości... :  -  w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w... ", została zawarta umowa, zwana dalej "Umową", o następującej treści: § 1. Przedmiotem umowy jest: Zakup
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7115,2.html

celejewski.pdf

art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności („Konwencja”) przez obywatela... Rząd o powyższej skardze. Zdecydowano, iż na podstawie art. 29 § 3 Konwencji, Trybunał w tym samym... został oskarżony o popełnienie w sumie trzy- nastu przestępstw w tym trzech działając w ramach... do Sądu Apelacyj-41 nego w Katowicach o przedłużenie tymczasowego aresztowania względem skarżącego... . 16. 2 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowie- nie o zatrzymaniu skarżącego w
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,381,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100