Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11527 wyników

100125_zadanie_egz_radcowski.rtf

liczyć na wypłatę odszkodowania; - w oparciu o zebrane w sprawie dowody oskarżonemu został postawiony... Walczak został oskarżony, o to, że: w dniu 25 marca 2009 r. w Kraśniku, wspólnie i w porozumieniu z... Zawodowej w Kraśniku, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. Z uzasadnienia aktu oskarżenia... : - oskarżony został zatrzymany przez policjantów w dniu 25 marca 2009 r. o godzinie 23.20 (protokół... biurze przedmioty i sprzedać (k. 47-48); matka oskarżonego została przed przesłuchaniem uprzedzona o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100125_zadanie_egz_radcowski.rtf

wyrok-w-sprawie-el-kashif-p--polsce.docx

po kursie z dnia zapłaty; i. 5 000 EUR (pięć tysięcy euro), powiększone o podatek, który może być... Polskiej wniesionej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie artykułu 34 Konwencji o... 2012 roku Trybunał podjął decyzję o zakomunikowaniu skargi Rządowi Nadto, na mocy artykułu 29 § 3... wymiarem sprawiedliwości.9. W dniu 22 maja 2011 roku adwokat skarżącego wniósł o uchylenie postanowienia z... adwokat skarżącego zwrócił się do sądu okręgowego o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia 17 maja
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,511,0.html

100113_test_syndyk.pdf

upadlosci; b. wydanie decyzji o rozloSeniu zaplaty podatku na raty; c. wszczecie postepowania w sprawie... 2 1. Zgodnie z ustawa - Prawo upadlosciowe i naprawcze, jeSeli z wnioskiem o ogloszenie upadlosci... o ogloszenie upadlosci rozpoznaje sad upadlosciowy: a. tylko na rozprawie; b. tylko na posiedzeniu... przypadku wydania postanowienia o ogloszeniu upadlosci po ponownym rozpoznaniu sprawy w nastepstwie... postanowienia o ogloszeniu upadlosci; b. date stwierdzenia prawomocnosci postanowienia o ogloszeniu
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100113_test_syndyk.pdf

tlumaczenie-w-spr.-olszewski-p.polsce.doc

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunalu na podstawie Artykulu 34 Konwencji o Ochronie Praw... zakomunikowana Rzadowi. Zdecydowano tez o lacznym rozpatrzeniu kwestii dopuszczalnosci i meritum skargi (Artykul... Sadu Najwyzszego z wnioskiem o wznowienie postepowania. 14. W dniu 20 czerwca 2005 roku Sad Rejonowy w Gostyninie wyznaczyl adwokata z urzedu do reprezentowania skarzacego przy skladaniu wniosku o... wniosek o wznowienie postepowania. Podniósl w nim, ze od czasu skazania skarzacego pojawily sie nowe
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,351,0.html

080017_odp_na_pyt080813.pdf

, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu... finansowania związanych z kosztem wykonanych prac. Prosimy o wprowadzenie zapisu o wyraS eniu zgody obu stron umowy na takie zmiany oraz o konieczności podpisywania aneksów dotyczących zmian w harmonogramie... jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w kaS dym przypadku o wydłuS eniu terminów realizacji umowy... umowy, par. 4 ust. 4 i 7 Zamawiający Są da od Wykonawcy poinformowania wszystkich uS ytkowników o
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/2008/08017/080017_odp_na_pyt080813.pdf

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie... :Formularz 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP;Formularz 3.2Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;Formularz 3.3.Informacja o przynależności do grupy kapitałowej TOM II:Istotne... oznaczenie.3.TRYB POSTĘPOWANIAPostępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7441,2.html

100729_zestaw_pytan_egz_not.doc

o stwierdzenie nabycia spadku, C. moze wynikac z dowolnego dokumentu, którego tresc zawiera... lub pomieszczenia mieszkalnego na zasadach okreslonych w ustawie o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kazdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczen i ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece: A. wygasa najpózniej z... sie od skutków prawnych zlozonego wczesniej oswiadczenia o przyjeciu lub o odrzuceniu spadku: A. moze
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/100729_zestaw_pytan_egz_not.doc

sprawa-z-przeciwko-polsce.docx

w Łodzi pozew o odszkodowanieprzeciwko szpitalowi im. Pirogowa.49. W dniu 7kwietnia 2009... podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja") przez... skarga została zakomunikowana Rządowi. Zdecydowano również o łącznym rozpatrzeniu dopuszczalności i... wypisanajutrona własną prośbę".22. Skarżąca nie zgodziła się. Utrzymywała, że??Y nie prosiła o wypisanie... . Pirogowanie oparłodmowywykonaniapełnejendoskopiina "klauzuli sumienia". Decyzja o nieprzeprowadzeniu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,38,0.html

piechota.doc

Europejskiej Komisji Praw Człowieka ("Komisja") na podstawie dawnego artykułu 25 Konwencji o Ochronie... czasu uzyskania przez spadkobierców M.P. postanowienia o nabyciu spadku. Postępowanie zostało... rozprawy przeprowadzonej dnia 19 marca 1996 r. skarżący złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie... zdrowotnych. 28. Dnia 19 sierpnia 1998 r. skarżący złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Dnia 24... na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziego nie zostało jeszcze rozpoznane. Skarżący
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,68,0.html

bereza.doc

Polskiej na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności... . W dniu 3 kwietnia 2008 r. Przewodniczący czwartej sekcji podjął decyzję o powiadomieniu Rządu o... toku postępowania sądowego skarżący wielokrotnie zwracał się z wnioskiem o umożliwienie mu... zostały ocenzurowane. Jeżeli chodzi o korespondencję skierowaną do skarżącego przed tym dniem... wniósł o wszczęcie postępowania karnego w sprawie ocenzurowania skierowanej do niego korespondencji
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,282,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100