Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11526 wyników

07053_siwz.pdf

R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAWIEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950... pracy, od poniedziałku do piątku. Pracownicy rozpoczynają pracę o godz. 8.15, a kończą ją o godz. 16.15. Rozdział II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest... dwie części zamówienia. Rozdział V: INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH... . Zamawiający informuje, S e zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07053/07053_siwz.pdf

09040_siwz_zal3.pdf

świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” (umowa o dofinansowanie projektu nr... (ym) przez: …………………………… § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o... MS oraz Resorcie Sprawiedliwości, w oparciu o standardy, zalecenia i dobre praktyki zawarte w... logotypy PO KL i Unii Europejskiej oraz zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię... zgłosi produkty do odbioru. 4. W przypadku modyfikacji, o których mowa w § 3 ust. 3, termin określony w
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1498,4.html

ogloszenie-o-zamowieniu---ms.pdf

- Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 17/10/2012 S200 http://ted.europa.eu/TED Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do... 2012/S 200-329066 Ogloszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja... lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y... Panstwa czlonkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2012/download,4397,0.html

zadanie-z-zakresu-prawa-administracyjnego_egz-adwokacki-2013.docx

którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.INFORMACJA DLA... nieruchomości przy ulicy Gwiazdkowej 1. Postępowanie prowadzono w oparciu o przepisyart. 143 ust. 2, art. 144 ust. 1, art. 145 ust. 1 i 2, art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce... . Świerkowej 1 we Wrocławiu. Zarówno Jan Nowak, jak i Kazimierz Nowak otrzymali zawiadomienie o wszczęciu... pełnomocnictwa adwokatowi Adamowi Wiśniewskiemu do reprezentowania go w sprawie o ustalenie opłaty
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4848,7.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---wzor-umowy.doc

urządzenia o którym mowa w § 1 ust.1 lit a w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5... Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr ............. zawarta w dniu... Rejonowy dla .. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ., o kapitale zakładowym w wysokości... :  -  w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w... ", została zawarta umowa, zwana dalej "Umową", o następującej treści: § 1. Przedmiotem umowy jest: Zakup
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7115,2.html

20100831_zyciorysy_adwokatow.pdf

dzialaczom. OskarSyciel posilkowy w procesie lubinskim toczacym sie w sprawie o zabójstwo trzech... ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich, jak 5 równieS projekt ustawy o przestepstwach przeciwko S yciu... mieszkanców Ziemi Lódzkiej" informujacej o powolaniu Miedzyzakladowego Komitetu Strajkowego (MKS) oraz... zawodu prawnika w PRL" uniemoSliwial jego starania o wpis na liste ap likantów adwokackich, które... ZasluSony Dzialacz Kultur y (2001) i Medalem „O Niepodleglosc Polski i Prawa Czlowieka 13 XII 1981 - 4 VI
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/20100831_zyciorysy_adwokatow.pdf

celejewski.pdf

art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności („Konwencja”) przez obywatela... Rząd o powyższej skardze. Zdecydowano, iż na podstawie art. 29 § 3 Konwencji, Trybunał w tym samym... został oskarżony o popełnienie w sumie trzy- nastu przestępstw w tym trzech działając w ramach... do Sądu Apelacyj-41 nego w Katowicach o przedłużenie tymczasowego aresztowania względem skarżącego... . 16. 2 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowie- nie o zatrzymaniu skarżącego w
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,381,0.html

07073_siwz.pdf

tydzień pracy – od poniedziałku do piątku. Pracownicy rozpoczynają pracę o godzinie 8.15, a kończą ją o godzinie 16.15. Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia... w Warszawie. W lokalizacji tej nie ma dźwigów towarowych. Są jedynie windy osobowe o udźwigu 1000... składania ofert częściowych. 2 Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o... z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiega ć się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07073/07073_siwz.pdf

koral.doc

Praw Człowieka ("Trybunał") na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i... grudnia 2000 r. Czwarta Sekcja podjęła decyzję o zakomunikowaniu Rządowi skargi na długość trwania... wniosek o podział spadku po M.H. Spadek składał się z działek ziemi, domu i do tej pory był... 30 maja 1979 r. Sąd Rejonowy w Krakowie wydał postanowienie o podziale spadku. Na skutek rewizji... opinii biegłych, przeprowadzono pięć wizji lokalnych. Pięciokrotnie skarżący składał wnioski o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,69,0.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---wzor-umowy.doc

Przedsiębiorców KRS, którego odpis stanowi załącznik do Umowy w wyniku rozstrzygniętego postępowania o... ., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", została zawarta umowa o następującej treści... powierzanych im zadań. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie... zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7144,2.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100