Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 12465 wyników

fundusz-rozp-ms-6.02.2014--publikacja-w-dzu.pdf

Funduszu. 2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania. 3. W ogłoszeniu o konkursie ofert... o konkursie ofert może zawierać dodatkowo: 1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert; 2) termin dokonania wyboru ofert; 3) informację o możliwości odwołania konkursu przed... wyłonionych wykonawców zadania; 5) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5810,2.html

09032_zal1_warunki_siwz.pdf

wskazanych w protokole, o którym mowa w ppkt b), w tym wymianę części i podzespołów mających na celu... wykonywania czynno ści opisanych w pkt 1 ppkt c) o czas niezbędny na dostawę części i podzespołów, których... stanu technicznego urządzeń, o którym mowa w pkt 1 ppkt b) Zamawiający powoła biegłego rzeczoznawcę do... przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii, o której mowa w pkt. 14) i 15) w okresie gwarancji w wysoko... wysoko ści 10% wynagrodzenia umownego. 17) O świadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem musi
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1490,2.html

konkurs-kampania-zalacznik-do-ogloszenia-nr-2---wzor-umowy.doc

2015 r., następujące zadania: zorganizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć o charakterze... . W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 Wykonawca niezwłocznie przedstawi Dysponentowi... ...). Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przez Dysponenta Funduszu na wyodrębniony... administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz... niezwłocznie informuje Dysponenta Funduszu o: wszelkich przypadkach naruszenia przepisów o ochronie danych
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,7413,2.html

zalacznik-nr-1-do-siwz---wzor-umowy.docx

Stronami.w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie... ", została zawarta umowa, zwana dalej "Umową", o następującej treści:§ 1PRZEDMIOT UMOWYPrzedmiotem umowy jest... posiadała wobec Wykonawcy uprawnienia do następującychczynności: wnioskowania o aneksowanie Umowy... ust. 1 może upoważnić inne osoby do wykonywania w jej zastępstwie czynności, o których mowa w ust. 1... wraz z końcowym protokołem odbioru umowy. Odpowiednie dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,6923,2.html

projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-karny-kodeks-postepowania-karnego-i-niektorych-innych-ustaw.docx

Projekt z dnia 5 czerwca 2012 r. USTAWAz dnia.o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks... . 59a w brzmieniu:"Art. 59a. Na wniosek pokrzywdzonego umarza się postępowanie karne o występek... samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne.";w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Policja i... przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym, o czym się ich poucza, informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o treści art. 178a; informację przekazuje
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,0.html

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

decyzji. Na kanwie tego rozstrzygnięcia skarżący wniósł o ustanowienie na jego rzecz użytkowania wieczystego, a także o wypłatę odszkodowania. Postępowanie w przedmiocie ustanowienia na rzecz skarżącego... . Skarżący, spadkobierca właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie, wniósł o stwierdzenie... obecnej, a więc od przeszło 20 lat. Postępowanie natomiast wszczęte w oparciu o art. 160 Kodeksu... aktualności O dokumencie Autor: Milena Domachowska Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/aktualnosci/news,6618,najnowsze-orzeczenia-europejskiego-trybunalu-praw.html

z9.pdf

. 10 ust. 2) W przypadku procedury sprostowania lub uchylenia, o której mowa w art. 10 ust. 2... podejmą decyzję o sprostowaniu bądź uchyleniu za świadczenia, za świadczenie to traci ważność. Po... czasie, gdy postępowanie było w toku, może złożyć wniosek o jego uchylenie niezależnie od powodów swojej... urzędowy będący przedmiotem wniosku o wydanie za świadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. PL... sądy okręgowe postępują zgodnie z art. 167 ustawy nr 99/1963 (ustawa o postępowaniu cywilnym), z
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/projekty_in/tf2006/zm1/z9.pdf

1c-pierwszy-dzien---tytul-wykonawczy.docx

Sygn. akt I C 100/00W Y R O KW I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E JDnia 31... wykonaly, a gdy o to prawnie beda wezwane, udzielily pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako... I C 100/00P o s t a n o w i e n i eDnia 30 grudnia 2013 r.Sad Okregowy w Siedlcach Wydzial I Cywilny... Nowakowi o zaplatew przedmiocie nadania klauzuli wykonalnosci p o s t a n a w i anadac klauzule... Jolanta Giz(podpis)U z a s a d n i e n i e W dniu 23 grudnia 2013 r. powód wystapil o nadanie klauzuli
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5933,2.html

staroszczyk.pdf

. Otrzymali zapłatę. 14. Po sprzedaży wielokrotnie dopytywali się o przyznanie im działki bu- dowlanej na... na podsta- wie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ści („Konwencja... do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o przy- znanie działki zamiennej. Ich syn również złożył wniosek... r. syn skarżących został poinformo- wany,że jego wniosek o przyznanie działki na terenie Pruszkowa... reprezentowanemu przez Urząd Miejski w Pruszkowie. Wnioskowali do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,375,0.html

giszczak.doc

2008 roku przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie Artykułu 34 Konwencji o... Czwartej zarządził o zakomunikowaniu skargi Rządowi. Podjęto również decyzję o jednoczesnym orzekaniu w... skarżący złożył wniosek o udzielenie mu przepustki losowej w celu odwiedzenia w szpitalu umierającej córki. W dniu 29 kwietnia 2009 roku matka skarżącego złożyła w jego imieniu wniosek o wydanie przepustki... do Zakładu Karnego w Tarnowskich Górach o sporządzenie opinii dotyczącej resocjalizacji skarżącego
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,334,0.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100