Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: pozew o zapłatę
Znaleziono 11136 wyników

finster.doc

Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ("Konwencja"), przez obywatela... marca 2009 roku Przewodniczący Sekcji Czwartej zadecydował o zakomunikowaniu Rządowi skargi. Zadecydowano także o rozpatrzeniu w tym samym czasie skargi, co do jej meritum oraz dopuszczalności (Artykuł... zarzutem handlu narkotykami W dniu 9 marca 2006 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w oparciu o uzasadnione podejrzenie, że popełnił on zarzucane mu
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,292,0.html

izykowska.doc

. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw... lipca 2004 r. Przewodniczący Czwartej Sekcji podjął decyzję o zakomunikowaniu skargi Rządowi. Na... omawianym za kresie brzmi następująco: "Przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze... zwrócił się do Trybunału o oddalenie roszczeń skarżącej dotyczących szkód materialnych. W odniesieniu... zapłaty; 4. Oddala pozostałą część roszczenia skarżącej dotyczącą zadośćuczynienia. Sporządzono w
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/download,138,0.html

Konwencja o prawach dziecka / Sprawozdawczość przed organami traktatowymi / ONZ i Prawa Człowieka / Prawa człowieka / Ministerstwo Sprawiedliwości

Drukuj Konwencja o prawach dziecka Konwencja o prawach dziecka (1989) Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne (2000) Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (2000) Sprawozdania z Konwencji i Protokołów są opracowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O dokumencie Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr
http://ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/sprawozdawczosc-przed-organami-traktatowymi/konwencja-o-prawach-dziecka/

07070_siwz.pdf

poniedziałku do piątku. Pracownicy rozpoczynają pracę o godzinie 8.15, a kończą ją o godzinie 16.15. Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest... częściowych. Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art... warunków. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiega ć się Wykonawcy, którzy... postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/07070/07070_siwz.pdf

09034_siwz_zal1.pdf

powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych awariach i zagroS eniach z nich wynikających, l) niezwłocznego... wezwanie Zamawiającego, n) sporządzania protokołu z dokonywanych prób, badań, pomiarów i testów, o... Czerniakowskiej 100 2 b) poniesienia kosztów zuS ycia wody i energii elektrycznej w okres realizacji robót, o ile... awarii, o której mowa w pkt. 4) i 5) w okresie realizacji umowy lub w okresie gwarancji w wysokości... okres dwóch miesięcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o ile płatność nie zostanie uregulowana
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1492,2.html

09025_siwz_zal3.pdf

się w nich mienia, i) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych awariach i zagroS... , normami i dokumentacją techniczno-ruchową zamontowanych urządzeń objętych umową, o) sporządzania na... energii elektrycznej w okres realizacji robót, o ile wynikają one z ich racjonalnego zuS ycia i tylko w... do usunięcia zgłoszonej awarii, o której mowa w pkt. 4) i 5) w okresie realizacji umowy lub w... umownego o ile płatność nie zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2009/download,1483,4.html

poradnik.pdf

pracownik socjalny. Pracownik socjalny skierowal ja do prawnika, który po- mógl jej zlozyc pozew o alimenty... starszych i bardzo niekorzystnie wplywa na ich zycie. Chodzi o problem przemocy w rodzinie. Wedlug... wyka- zal, ze 54 mln Amerykanów jest w jakims stopniu niepelnosprawna, a 26 mln to osoby o duzym... - nosprawne dzieci sa 3 razy bardziej narazone na maltretowanie niz inne dzieci. Te informacje swiadcza o tym... , powinny byc respektowane. Tymczasem o problemie przemocy wobec nie- pelnosprawnych i starszych
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/poradnik.pdf

siwz.docx

WARSZAWASPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie... 3.1 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP;Formularz 3.2Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;Formularz 3.3.Informacja o przynależności do grupy kapitałowej TOM II:Wzór umowy... powoływać się na wyżej podane oznaczenie.3.TRYB POSTĘPOWANIAPostępowanie o udzielenie zamówienia
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/download,7393,2.html

zadanie-z-zakresu-prawa-karnego_egz-adwokacki-2013.doc

razie braku którejkolwiek ze stron, nalezy o tym niezwlocznie zawiadomic Komisje Egzaminacyjna... w stosownym terminie wydano postanowienie o zamknieciu sledztwa. Sporzadzajac apelacje lub opinie... Policji w Gnieznie Notatka urzedowa W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 stawil sie w Komendzie Powiatowej... . 520/11), prowadzonej przeciwko Janowi Jaworskiemu, który jest podejrzany o przestepstwo z art. 286... . Nastepnie pouczylem go o tresci art. 233  1 k.k. i poprosilem o podanie danych osobowych. Tomasz
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,4848,5.html

pozycja-014-zmieniajace-zarz.-w-sprawie-ustalenia-instrukcji-kancelaryjnej-min.-sprawiedl.-i-jednolitego..._.pdf

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011... innym odpowiednim opakowaniu i niezwłocznie przekazuje zgodnie z ust. 2, dołączając notatkę o... korespondencji, o której mowa w § 11 ust. 2 i 3 oraz § 13 ust. 3 pkt 2. Załączniki ewidencjonuje się... § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do czynności, o których mowa w ust. 1–3, przepisy § 9 ust. 2–4... , o której mowa w ust. 1, przepisy § 9 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.”, j) w § 23 ust. 4
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2012/download,2174,14.html
1  ...  81 82 83 84 85 86 87 88 89  ...  100