Ministerstwo Sprawiedliwości | ZP i SdN | PO KL | Kontakt
Szkolenia i kursy zawodowe

Kurs Ochrony Osób i Mienia – odbył się w Białymstoku. W kursie uczestniczyło 33 pracowników niepedagogicznych placówek dla nieletnich – strażników. Kurs był realizowany podczas 12 zjazdów dydaktycznych odbywających się w okresie: październik 2009 – czerwiec 2010. Podczas Kursu uczestnicy zdobyli wiedzę z następującego zakresu:

 1. Przepisy organizacyjno-prawne ochrony obiektów – 8 godzin.
 2. Przepisy organizacyjno-prawne ochrony osób – 7 godzin.
 3. Wybrane elementy prawne stosowane wobec nieletnich – 10 godzin.
 4. Wybrane zagadnienia psychospołeczne – 55 godzin.
 5. Zabezpieczenie porządku podczas ochrony fizycznej obiektów szkolnych – 30 godzin.
 6. Techniczne środki zabezpieczenia obiektów – 15 godzin.
 7. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej – 25 godzin.
 8. Zarys wiedzy detektywistycznej – 22 godziny.
 9. Zarys wiedzy z kryminologii i kryminalistyki – 18 godzin.
 10. Samoobrona – 30 godzin.
Zdobyte umiejętności podlegały weryfikacji podczas egzaminów końcowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli Kurs Ochrony Osób i Mienia z wynikiem pozytywnym oraz otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego.

W roku 2010 w ramach niniejszego zadania odbyło się szkolenie I i II stopnia dla strażników placówek dla nieletnich w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W ramach szkolenia I stopnia zorganizowano trzy grupy uczestników, natomiast w szkoleniu II stopnia zorganizowano jedną grupę. Każde ze szkoleń zorganizowane zostało w formie 3 zjazdów. W sumie szkolenie ukończyło 119 strażników. Szkolenie I stopnia obejmowało tematycznie swoim zakresem wykłady i warsztaty o tematyce:

 • Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Konwojowanie nieletnich
 • Środki przymusu bezpośredniego
 • Rozpoznawanie substancji i środków odurzających oraz posługiwanie się testerami ich wykrywania
 • Trening zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych: buntu, ucieczki, prób samobójczych, agresji – sposoby zapobiegania tym zachowaniom.
Kurs trwał 55 godzin.

Szkolenie II stopnia obejmowało tematycznie swoim zakresem wykłady i warsztaty o tematyce:

 • Typy zaburzeń zachowania u nieletnich
 • Warsztaty np. Komunikacja niewerbalna i werbalna – spójność komunikatów; Techniki aktywnego słuchania; Komunikaty typu „Ja” i „Ty
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach ekstremalnych
 • Działania zespołowe w obezwładnieniu agresywnego
 • Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • Środki przymusu bezpośredniego.
Kurs trwał 64 godziny.

Z anonimowych ankiet wypełnianiach przez uczestników zajęć, które zostały przeanalizowane przez pracowników merytorycznych wynika, że obydwa szkolenia odpowiedziały na potrzeby pracowników i w znacznym stopniu podniosły ich kwalifikacje.

W 2014 r. zrealizowano kolejną edycję szkoleń I i II stopnia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

logotypy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O projekcie | Studia podyplomowe | Studia uzupełniające | Szkolenia kursowe i modułowe | Szkolenia (kursy) zawodowe | Kontakt