Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013 rok

Tydzień Mediacji – podsumowanie działań

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013.jpg

 
Prawie 2600 osób skorzystało z porad organizowanych w ramach Tygodnia Mediacji (14-19 października 2013 r.).
 
Niemal drugie tyle – 2385 osób - wzięło udział, w innych niż dyżury mediacyjne, spotkaniach które odbyły się w ramach Tygodnia.
 
W sumie więc w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Mediacji wzięło udział prawie 5000 osób.
 
To wstępne wyniki, nieuwzględniające dyżurów na komisariatach policji i w prokuraturach.
 
Z przekazanych do dziś Ministerstwu Sprawiedliwości danych wynika, że w obchody Tygodnia zaangażowało się prawie 350 mediatorów, w tym radcy prawni i adwokaci.
 
- To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę że Tydzień Mediacji w takiej formule odbywał się w tym roku po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach liczba osób zainteresowanych mediacją będzie rosła, co przełoży się na częstsze jej stosowania – mówi Marzena Kruk, Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości od lat aktywnie angażuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku podjęto decyzję o ich rozszerzeniu. Dlatego też nie tylko jednego dnia, ale przez cały tydzień w m.in. sądach, siedzibach organizacji pozarządowych, na komisariatach dyżurowali mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielali bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.
 
Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią (bezstronnego mediatora). Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia tego sporu.
 
Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji byli m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 25.10.2013 | Data dodania: 25.10.2013 12:00 | Data modyfikacji: 25.10.2013 12:00

Sprawozdanie z IV Seminarium nt. „Mediacja w społeczeństwie obywatelskim – mediacja w praktyce i mediacja on-line”

0198 rk.jpg
Żródło: www.okiembociana.pl

 

17 października 2013 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyło się już IV Seminarium mediacyjne zatytułowane „Mediacja w społeczeństwie obywatelskim – mediacja w praktyce i mediacja on-line”.
 
W seminarium udział wzięli sędziowie, mediatorzy, radcowie prawni i wykładowcy akademiccy. Wydarzenie to stanowiło sposobność nie tylko do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów mediacji, ale także do integracji środowiska sędziów, adwokatów, radców prawnych i mediatorów oraz wskazania tych kwestii, które z praktycznego punktu widzenia postępowania mediacyjnego wywołują najwięcej wątpliwości.
 
Seminarium otworzone zostało przez Panią sędzię Ewę Barnaszewską – Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sędziego Tadeusza Szewiołę – Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, którzy powitali Gości oraz uczestników i wprowadzili ich w tematykę spotkania.
 
Część merytoryczną zainicjowało wystąpienie zaproszonych Gości. Jako pierwsza zabrała głos Pani Adwokat Małgorzata Gruszecka – Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, która przedstawiła działania Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i potrzebę rozpowszechniania mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Następnie zabrali też głos Adwokat Sławomir Krześ - Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz r.pr. Leszek Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wskazując na potrzebę wspierania działań na rzecz postępowania mediacyjnego. W imieniu Sądu Apelacyjnego głos zabrała Pani SSA Maria Pietkun.
 
Rozpoczynając pierwszą część seminarium dotyczącą mediacji w praktyce głos zabrał radca prawny Krystian Mularczyk i przedstawił zagadnienia w zakresie mediacji z punktu widzenia pełnomocnika procesowego. Następnie zabrał głos dr Aleksander Binsztok prezentując referat poruszający problem zastosowania mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 
Niezwykle ciekawą prelekcję dotyczącą praktycznych aspektów mediacji transgranicznych rodzinnych wygłosiła Manuela Pliżga-Jonarska (mediator). Wskazała szczególną potrzebę postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych z udziałem dzieci. Radca prawny Leszek Korczak przybliżył zaś zebranym rodzaje spraw predysponowanych do postępowania mediacyjnego. Ostatnim mówcą w tej części seminarium był sędzia Tomasz Paprocki. Przedstawił on zagadnienie mediacji w postępowaniu karnym, w którym szczególnie pożądane jest osiągnięcie konsensusu pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą lub podejrzanym z uwzględnienie zmian legislacyjnych.    
 
Zwieńczeniem poruszanego tematu mediacji w praktyce był panel dyskusyjny. Debata wywołała u zebranych tak wielkie zaangażowanie, że kontynuowana była nawet podczas przerwy kawowej.
 
Druga część seminarium skoncentrowana była wokół zagadnienia mediacji on-line. Uczestnicy postawili sobie za cel wyodrębnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów tego rozwiązania. Grażyna Górska (mediator) omówiła próby stworzenia platformy do mediacji on-line. W dobie skomputeryzowanego społeczeństwa obywatelskiego prezentowane rozwiązania wydają się uzasadnionym krokiem. Wiążą się one jednak z pewnym ryzykiem mylnej interpretacji przedstawianych faktów, co może wpływać na jakość przeprowadzania postępowania mediacyjnego i frustrację stron. Analizowany sposób prowadzenia mediacji zyskał więc zwolenników, jak i przeciwników, wywołując burzliwą, lecz owocną dyskusję. Kolejny prelegent Tomasz P. Antoszek z powodu wyjazdu służbowego do Gruzji przesłał tezy do wystąpienia w w zakresie mediacji bez posiedzenia z użyciem platformy internetowej, przedstawiając też zagadnienia prawne dotyczące tego zagadnienia.  
 
Organizowane IV Seminarium spotkało się z aprobatą uczestników, którzy wyrażali przekonanie, że tego typu inicjatywy, umożliwiające wymianę doświadczeń oraz integrację środowiska sędziów, adwokatów, radców prawnych  i mediatorów, są konieczne, aby mediacja mogła się rozwijać i być popularyzowana. Wskazali na potrzebę organizowania wspólnych szkoleń i spotkań, których tematem byłyby działania na rzecz rozpowszechnienia w naszym społeczeństwie dążeń do rozwiązywania sporów w drodze ugody. Wskazali też na pilną potrzebę uregulowania przepisów w zakresie częściowego zwolnienia stron z kosztów postępowania mediacyjnego na etapie postępowania sądowego i zaliczenie ich jako części kosztów ze Skarbu Państwa. Podsumowanie wystąpień i głosów w dyskusji dokonał SSO Tadeusz Szewioła - Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
 
Tadeusz Szewioła
sędzia sądu okręgowego, Koordynator ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 06.11.2013 | Data dodania: 06.11.2013 09:39 | Data modyfikacji: 06.11.2013 09:46

Sprawozdanie z Konferencji MDM 2013 „Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym” (Oława, 22 października 2013 r.)

IMG_9759.JPG

 

W dniu 22 października 2013 r. w Oławie odbyła się już druga Konferencja zatytułowana „Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym”, zorganizowana przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Kancelarię Mediacyjną Grażyny Górskiej, Kancelarię Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie.
 
Patronat nad tym wydarzeniem objął Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Europejskie Centrum Mediacji w Warszawie a także Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja.
 
Konferencję otworzyli Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – sędzia Tadeusz Szewioła oraz Grażyna Górska – Mediator, przywitali zaproszonych Gości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i mediatorów. Przedstawili reprezentowane przez siebie instytucje oraz naświetlili znaczenie alternatywnego rozwiązywania sporów w ich działalności. Punktem wprowadzającym w tematykę konferencji były też krótkie wystąpienia Gości i Współorganizatorów.
 
Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące istoty konfliktów rodzinnych i sposobów ich rozwiązywania za pomocą postępowania mediacyjnego. Jako pierwszy głos zabrał sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Tadeusz Szewioła, rozpoczynając merytoryczną część konferencji prelekcją zatytułowaną „Mediacja rodzinna w sprawach o rozwód i separację.” W tym niezwykle ciekawym referacie uczestnikom przybliżone zostały sposoby wykorzystywania postępowania mediacyjnego w sprawach dotyczących konfliktów małżeńskich i rodzinnych. Następnie głos zabrała Grażyna Górska (mediator), która w swoim wystąpieniu nakreśliła specyfikę szeroko pojętego konfliktu rodzinnego. Ostatnia w tej części konferencji prelekcja Doroty Kamienieckiej (mediator), dotyczyła znaczenia mediacji w sprawach rodzinnych. Uczestnicy mogli przekonać się jak istotny może być wpływ przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na rozwiązywanie albo też łagodzenie rodzinnych sporów.
 
Mówcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami, po czym miała miejsce dyskusja nad poruszanymi przez referentów tematami. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe konferencji wiele ciekawych rozmów toczyło się również w jej kuluarach.
 
Po przerwie uczestnikom konferencji zaprezentowany został film dotyczący mediacji rodzinnej. Następnie radca prawny Krystian Mularczyk przedstawił referat dotyczący praktycznych aspektów mediacji rodzinnej. Ostatnią prelegentką na tym spotkaniu była Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna (mediator), która przybliżyła uczestnikom temat edukacji dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 
Niezwykle trafnym okazało się spostrzeżenie, że odpowiednio wcześnie i cyklicznie wdrażane sposoby efektywnego rozwiązywania sporów mogą mieć znaczący wpływ jeśli nie na wyeliminowanie, to przynajmniej na zniwelowanie ich w przyszłości. Konferencję podsumował sędzia Tadeusz Szewioła, który podziękował współorganizatorom oraz uczestnikom spotkania za owocną dyskusję. Wyraził również przekonanie, że postępowanie mediacyjne ma niebagatelny wpływ na wygaszanie rodzinnych konfliktów i jako dalece pomocna instytucja powinno być popularyzowane i wykorzystywane w rozwiązywaniu tego typu spraw. Podobnego zdania byli inni uczestnicy konferencji, którzy podkreślali ponadto, że okazała się ona kolejnym sukcesem organizatorów.
 
Tadeusz Szewioła
sędzia sądu okręgowego, Koordynator ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 06.11.2013 | Data dodania: 06.11.2013 09:42 | Data modyfikacji: 06.11.2013 09:42

W tym roku nie tylko Dzień, ale cały Tydzień Mediacji!

26 09 2013 zakladka mediacje 2013_final_Strona_1.jpg

Tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Mediacji w każdy trzeci czwartek października (w tym roku wypada 17 października) istnieje na świecie od 2005 r. i od tego też czasu Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie angażuje się w jego obchody.

 
Nie inaczej będzie tym razem. Inne będą jednak obchody. A to dlatego, że zdecydowaliśmy się je rozszerzyć. Już nie tylko w najbliższy czwartek, ale przez cały tydzień, w całej Polsce będziemy promować pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – mediacje. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że NIE wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie. A tych – jak pokazują statystyki – z każdym rokiem przybywa. W tym roku może ich być nawet 16 milionów, czyli o 2 miliony więcej niż w ubiegłym roku.
 
I to m.in. dlatego przez cały najbliższy Tydzień Mediacji w m.in. sądach, siedzibach organizacji pozarządowych, na komisariatach dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 14.10.2013 | Data dodania: 14.10.2013 09:56 | Data modyfikacji: 14.10.2013 10:03

Ruszył Tydzień Mediacji 2013!

ms plakat2.jpg

Przez najbliższy Tydzień (14-19 października 2013 r.) z m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, na komisariatach dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielą bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji.
 
Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie! Mediacja to szybki i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów.
 
Zachęcamy do udziału!
 
Tydzień Mediacji (14-19 października 2013 r.) – program obchodów/listy dyżurów na terenie poszczególnych województw:
 
 
Tydzień Mediacji (14-19 Października)– Program Ogólnopolskich Obchodów Czytaj więcej…
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 14.10.2013 | Data dodania: 14.10.2013 09:53 | Data modyfikacji: 17.10.2013 10:30