Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Placówki świadczące pomoc

Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin

Poniżej widnieje lista podmiotów i organizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ostatniej edycji otwartego konkursu ofert – z niezbędnymi danymi kontaktowymi i godzinami dyżurów specjalistów.

Pokrzywdzeni przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie, moga uzyskać:

 1. pomoc prawną, w tym dostęp do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. dostęp do psychoterapii lub pomoc psychologiczną, w tym pomoc przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. dostęp do szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
 12. pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 14. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 15. finansowanie kosztów wyjazdu:
  a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje
  -podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 ze zm.) i wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544), Ministerstwo Sprawiedliwości udziela dofinansowania w formie dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, świadczącym pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Wiecha Anna | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 07.08.2014 | Data dodania: 07.08.2014 13:13 | Data modyfikacji: 02.06.2016 10:41

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia. Ośrodki te świadczą kompleksową pomoc m.in. prawną, psychologiczną, medyczną, socjalną, a także poradnictwo w powyższym zakresie.

Na terenie kraju funkcjonuje 35 Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzenie ww. ośrodków jest zadaniem zleconym samorządom powiatowym, a środki finansowe na ich utrzymanie zapewnia budżet państwa. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać następujące rodzaje pomocy:

w zakresie interwencyjnym:

 1. zapewnienie osobie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką schronienia, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją tej osoby;
 2. ochrona przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 3. udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 4. rozpoznanie sytuacji osoby i ocenę ryzyka w zakresie zagrożenia jej bezpieczeństwa lub dzieci pozostających pod jej opieką,
w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy;
 3. udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
 4. prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
 5. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 6. zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;
 7. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej;
 8. udzielanie konsultacji wychowawczych;
w zakresie potrzeb bytowych:
 1. całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
 2. pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie;
 3. wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki;
 4. ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób;
 5. miejsca do prania i suszenia;
 6. ogólnodostępnej kuchni;
 7. wyżywienia, odzieży i obuwia (dostępność uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, aktualnie – 634,00 zł);
 8. środków higieny osobistej i środków czystości (dostępność uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, aktualnie – 634,00 zł).

Tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 ze zm.) należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 23.04.2014 | Data dodania: 25.02.2011 08:25 | Data modyfikacji: 23.05.2016 13:08