Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informator-okładka_Strona_1.jpg

 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w ostatnich latach, nakłada na organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony praworządności oraz na służbach wykonawczych konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie szybkiej i sprawnej reakcji na to zjawisko.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało i wydało Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Informator jest pierwszym, kompleksowym zestawieniem informacji oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego, pomagających w codziennej pracy w tego rodzaju sprawach, w tym dotyczących najnowszych uregulowań procesowych oraz materialnych w kodeksach karnych, zwłaszcza w zakresie izolacji sprawców, właściwego na nich oddziaływania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.

Informator zawiera też informacje na temat aktów prawa międzynarodowego, a także orzecznictwa ETPCz oraz aktów prawa krajowego, w tym zestawienie przepisów rangi ustawowej, rozporządzeń, zarządzeń, wytycznych, uchwał i innych dokumentów, odnoszących się do pracy poszczególnych organów. Nadto, opisuje procedurę Niebieskie Karty oraz zawiera informacje na temat placówek bądź podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, wraz z ich wykazami. Wskazuje także na sposoby pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a także podpowiada, gdzie można odnaleźć placówki realizujące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały materiały, które z uwagi na objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych aktów prawnych, raportów, sprawozdań, baz danych, wykazów, wzorów wniosków i pism procesowych – do samodzielnej edycji, materiały edukacyjne i promocyjne.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację cyklu materiałów informacyjnych, opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, w postaci „Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”, „Informatora dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie” oraz „Karty informacyjnej dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”, tym razem skierowanych do podmiotów profesjonalnych. Pojawiające się coraz częściej badania naukowe, wyniki sprawozdań, kontroli, a także sygnały płynące ze środowisk prokuratorskich, sędziowskich i kuratorskich wskazały na zasadność i potrzebę opracowania kompleksowego materiału, do wykorzystania w pracy poszczególnych organów i służb.

Niniejszy materiał możne być bezpłatnie kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób dla potrzeb organów oraz służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator w wersji papierowej został rozdystrybuowany za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych do wszystkich sądów rejonowych, z przeznaczeniem dla sędziów karnistów oraz kuratorów sądowych w liczbie 5.000 egzemplarzy.

 

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Informator - projekt okładki Informator - projekt okładki (liczba pobrań: 1315)
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie - okładka
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Michał Lewoc | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.01.2014 | Data dodania: 03.01.2014 12:41 | Data modyfikacji: 10.12.2014 11:20

Materiały dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Płyta CD.rar Płyta CD.rar (liczba pobrań: 1243)
Materiały dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wszystkie pliki.
Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Dyrektywa UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorow formularzy Niebieska Karta.
Zał. 7. Niebieskia Karta-A.pdf Zał. 7. Niebieskia Karta-A.pdf (liczba pobrań: 1070)
Niebieskia Karta-A.
Zał. 8. Niebieska Karta-B.pdf Zał. 8. Niebieska Karta-B.pdf (liczba pobrań: 1018)
Niebieska Karta-B.
Zał. 9. Niebieska Karta-C.pdf Zał. 9. Niebieska Karta-C.pdf (liczba pobrań: 1087)
Niebieska Karta-C.
Zał. 10. Niebieska Karta-D.pdf Zał. 10. Niebieska Karta-D.pdf (liczba pobrań: 1145)
Niebieska Karta-D.
Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powsz. jedn. org. prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Stanowisko Prokuratora Generalnego dot. obowiązków prokuratora wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Praktyczny podręcznik dla policjantów. Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie.
Kwestionariusz szacowania ryzyka - część A.
Kwestionariusz szacowania ryzyka - część B.
Algorytm postępowania - część A.
Algorytm postępowania - część B.
Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiązkach.
Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów uczestniczących w przesłuchiwaniu małoletnich świadków.
Metodyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie opracowana przez Prokuraturę Generalną.
Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 2.06.2011 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30.09.2010 r.
Wzór wniosku o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.
Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z KPPPwR mieszczących się w kompetencjach MS za 2012.
Wzór wniosku o przyznanie kompensaty.
Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka.
Rozporządzenie MSWiA w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny.
Wzór postanowienia - dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym z art. 275 § 2 kpk.
Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r.
Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r.
Wzór postanowienia - dozór Policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego z art. 275 § 2 kpk.
Wzór postanowienia - dozór Policji z obowiązkiem uczestnictwa w oddziaływaniach k-e z art. 275 § 2 kpk.
Wzór postanowienia - dozór Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania z art. 275 § 3 kpk.
Wzór postanowienia - nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego z art. 275a kpk.
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt wniosku prokuratora z art. 335 § 1 kpk dołączony do aktu oskarżenia.
Wzór wniosku prokuratora w post.wyk.o nałożenie na skazanego obowiązku uczestn. w oddziaływaniu k-e.
Wzór postanowienia-przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.10.2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego.
Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań k-e dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rozporządzenie MS w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu (...) w organizmie sprawcy oddanego pod dozór.
Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Raport z badań ogólnopolskich na zlecenie MPiPS przez SMG KRC w 2011 r. pt. "Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie".
Materiały instruktażowe dla podm. prow. programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie-woj. świętokrzyskie.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 03.01.2014 | Data dodania: 03.01.2014 12:50 | Data modyfikacji: 26.09.2014 10:22