Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

2017-11-15
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: 1. tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia oraz 2. szkolenia i studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 30 909 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 2 060 600 PLN.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.03.2018 roku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:  power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje również spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

UWAGA

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” dotyczy wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. Przesunięto termin zakończenia naboru wniosków z dnia 22.01.2018 roku na dzień 31.01.2018 roku.

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 08.01.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

 

Uzasadnienie: modyfikacja ma na celu umożliwienie wszystkim potencjalnym wnioskodawcom skorzystania z oferowanych przez IP szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie, co powinno przełożyć się na lepszą jakość składanych wniosków i umożliwić wybór projektów we wszystkich obszarach wsparcia objętych konkursem. Szkolenia odbędą się w dniach 11-24.01.2018 r.

 

Regulamin konkursu Regulamin konkursu (liczba pobrań: 565)
Regulamin konkursu
Zmieniony Regulamin konkursu Zmieniony Regulamin konkursu (liczba pobrań: 213)
Zmieniony Regulamin konkursu
załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej - plik (PDF)
załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje - plik (PDF)
załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP - plik (PDF)
załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora - plik (PDF)
załącznik nr 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - plik (PDF)
załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - plik (PDF)
załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - plik (PDF)
załącznik nr 8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - plik (PDF)
załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie - plik (PDF)
załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe - plik (PDF)
załącznik nr 10 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER -plik (PDF)
załącznik nr 11 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER - plik (PDF)
załącznik nr 12 Standardy CAN - plik (PDF)
załącznik nr 13 Koncepcja narzędzia IT dla mediacji oraz infolinii – plik (PDF)
załącznik nr 14 Minimalny zakres szkoleń – plik (PDF)
załącznik nr 15 Wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji – plik (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 15.11.2017 | Data dodania: 15.11.2017 12:31 | Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 13:55